Com funciona BANC?

Per una banda, BANC rep projectes empresarials per diferents canals que, un cop analitzats i validats, s’incorporen a la xarxa. Aquests projectes es documenten amb el pla d’empresa i es presenten als business angels que, en funció del seu perfil d’inversió, podrien estar-hi interessats. Aquesta transferència de projectes es fa de manera personalitzada per a cada inversor.

Per altra banda, BANC identifica i associa nous inversors interessats a participar activament a la xarxa. A partir de l’anàlisi del seu perfil i de les seves expectatives d’inversió, la xarxa ja pot començar a confrontar oferta i demanda de capital: matching.

En el moment que un inversor ha analitzat un pla d’empresa i hi mostra interès, la xarxa BANC inicia un procés metòdic de contactes, valoracions i negociacions que, en un termini d’entre 3 i 4 mesos, i si finalitza favorablement, s’esdevé l’aportació de capital per part de l’inversor: deal.

Por un lado BANC recibe proyectos empresariales por diferentes canales, que una vez analizados y validados se incorporaran a la red. Estos proyectos están documentados con el plan de empresa y se presentan al business angels, que en función de su perfil de inversión, podrían estar interesados. Estas propuestas de proyectos se hacen de forma personalizada para  cada inversor.

Por otro lado, BANC identifica y asocia nuevos inversores interesados en participar activamente en la red. A partir de el análisis de su perfil y de sus expectativas de inversión, la red ja puede comenzar a contrastar oferta y demanda de capital: matching.

En el momento que un inversor a analizado un plan de empresa y muestra interés, la red BANC inicia un procéso metódico de contactos, valoraciones y negociaciones, que en un plazo de entre 3 y 4 meses si finaliza favorablemente , terminara con la aportación de capital por parte del inversor: deal.