[:ca]

Equip de BANC

L’Equip de BANC treballa per innovar en la cultura de finançament de les empreses

equip de BANC - antoni abad

Antoni Abad Pous

President de BANC
President de la Cecot, organització patronal multisectorial catalana que representa a més de sis mil empresaris i integra varis gremis i associacions professionals.

Equip de BANC - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinador i gestor
Gestor estratègic expert en startups. Dirigeix amb l’objectiu d’enllaçar els inversors amb els projectes emprenedors més escalables. Més de 10 anys d’experiència i 30 operacions de finançament.

Equip de BANC - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretari General
La seva activitat és motor de canvi i innovació empresarial, a la vegada que ha facilitat al llarg del temps l’assoliment d’importants fites per al conjunt de l’empresariat de Catalunya.

Equip de BANC - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

Consultora de BANC
Professional de l’economia amb amplis coneixements empresarials. Potència les marques amb les que col·labora. Entén l’economia com una filosofia molt àmplia. Assessora a Emprenedors i Inversors de la xarxa.

Equip de BANC - col.laboradors

Col.laboradors de les entitats fundadores

Suport en administració, finances i màrqueting 
Comptem amb professionals de les entitats fundadores de la xarxa que col.laboren amb nosaltres en tasques d’administració, finances i màrqueting.

Equip de BANC - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director
Economista, gran expert en inversions i apassionat per la creació d’empreses, amb una llarga experiència en el sector que el posiciona com un referent a tot l’estat. Membre de junta de l’EBAN.

Equip de BANC - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Relacions institucionals
Amb més de 10 anys a l’entitat, gestiona les relacions amb les institucions i l’execució de programes com l’Emprèn i el Consolida’t.

Eficients

Creatius

Innovadors

Comunicadors

Contacta per qualsevol dubte

Si vols col.laborar amb nosaltres o vols que t’organitzem un fòrum d’inversió, no dubtis en contactar amb nosaltres.

[:es]

Nuestro Equipo

El equipo de BANC trabaja para innovar en la cultura de financiación de las empresas.

equip de BANC - antoni abad

Antoni Abad Pous

Presidente de BANC
Presidente de la Cecot, organización patronal multisectorial catalana que representa más de seis mil empresarios e integra varios gremios y asociaciones profesionales.

Equip de BANC - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinador y gestor
Gestor estratégico experto en startups. Dirige con el objetivo de enlazar los inversores con los proyectos más escalables. Más de 10 años de experiencia y 30 operaciones de financiación.

Equip de BANC - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretario General
Su actividad es motor de cambio e innovación empresarial. Su trabajo ha facilitado la consecuación de importantes hitos para el conjunto del ecosistema empresarial catalán.

Equip de BANC - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

Consultora de BANC 
Profesional de la economía con amplios conocimientos empresariales. Potencia las marcas con las que colabora. Entiende la economía como una filosofía muy amplia. Asesora a Emprendedores e Inversores de la red.

Equip de BANC - col.laboradors

Colaboradores de las entidades fundadoras

Soporte en administración, finanzas y marketing
Contamos con profesionales de las entidades fundadoras de la red que colaboran con BANC en tareas de administración, finanzas y marketing.

Equip de BANC - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director
Economista, gran experto y apasionado por la creación de empresas, con una larga experiencia en el sector que le posiciona como referente en todo el estado.

Equip de BANC - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Relaciones institucionales
Con más de 10 años en la entidad, gestiona las relaciones con las instituciones y la ejecución de programas como el Emprèn o el Consolida’t.

Eficiente

Creativos

Innovadores

Comunicadores

Contacta con nosotros por cualquier duda

Si quieres colaborar con nosotros o quieres que organizemos un foro de inversión para tu entidad, no dudes en contactar con nosotros.

[:en]

BANC's team

Our team work in order to change companies’ financing culture. We are passionate about entrepreneurship and innovation.

equip de BANC - antoni abad

Antoni Abad Pous

BANC’s President
President of Cecot, a multisectoral Catalan employer organization that represents more than six thousand business people and integrates several professional unions and associations.

Equip de BANC - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinator & Manager
Strategic manager expert in startups. He has the objective of connecting investors with the most scalable entrepreneurial projects. More than 10 years of experience and 30 financing operations.

Equip de BANC - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretary General
Its activity is a driver of change and innovation, while at the same time has facilitated the achievement of important historical facts for the entire business ecosystem of Catalonia.

Equip de BANC - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

BANC Consultant
Economics professional with extensive business knowledge. Strengthen the brands with which she collaborates. Understand the economy as a very broad philosophy. Advises Entrepreneurs and Investors of the network.

Equip de BANC - col.laboradors

Founding entities collaborators

Administration, finances & marketing support 
BANC has more professionals from the founding organizations of the network. They collaborate with us in tasks of administration, finances, and marketing.

Equip de BANC - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director
Economist, great expert, and enthusiast about entrepreneurship. It has a long experience in the sector that positions him as a benchmark in the whole state.

Equip de BANC - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Institutional Relations
She has more than 10 years of experience at the entity. She manages the institutional relations and executes programs such as Emprèn and Consolida’t.

Efficient

Creative

Innovative

Communicative

Contact us for any questions

If you want to collaborate with us or you want us to organize an investment forum, do not hesitate to contact us.

[:]