[:ca]

Equip de Business Angels Network de Catalunya

L’Equip de Business Angels Network de Catalunya treballa per innovar en la cultura de finançament de les empreses
equip de Business Angels Network de Catalunya - antoni abad

Antoni Abad Pous

President de Business Angels Network de Catalunya President de la Cecot, organització patronal multisectorial catalana que representa a més de sis mil empresaris i integra varis gremis i associacions professionals.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinador i gestor Gestor estratègic expert en startups. Dirigeix amb l’objectiu d’enllaçar els inversors amb els projectes emprenedors més escalables. Més de 10 anys d’experiència i 30 operacions de finançament.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretari General La seva activitat és motor de canvi i innovació empresarial, a la vegada que ha facilitat al llarg del temps l’assoliment d’importants fites per al conjunt de l’empresariat de Catalunya.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

Consultora de Business Angels Network de Catalunya Professional de l’economia amb amplis coneixements empresarials. Potència les marques amb les que col·labora. Entén l’economia com una filosofia molt àmplia. Assessora a Emprenedors i Inversors de la xarxa.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - col.laboradors

Col.laboradors de les entitats fundadores

Suport en administració, finances i màrqueting  Comptem amb professionals de les entitats fundadores de la xarxa que col.laboren amb nosaltres en tasques d’administració, finances i màrqueting.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director Economista, gran expert en inversions i apassionat per la creació d’empreses, amb una llarga experiència en el sector que el posiciona com un referent a tot l’estat. Membre de junta de l’EBAN.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Relacions institucionals Amb més de 10 anys a l’entitat, gestiona les relacions amb les institucions i l’execució de programes com l’Emprèn i el Consolida’t.

Eficients

Creatius

Innovadors

Comunicadors

Contacta per qualsevol dubte

Si vols col.laborar amb nosaltres o vols que t’organitzem un fòrum d’inversió, no dubtis en contactar amb nosaltres.
[:es]

Nuestro Equipo

El equipo de Business Angels Network de Catalunya trabaja para innovar en la cultura de financiación de las empresas.
equip de Business Angels Network de Catalunya - antoni abad

Antoni Abad Pous

Presidente de Business Angels Network de Catalunya Presidente de la Cecot, organización patronal multisectorial catalana que representa más de seis mil empresarios e integra varios gremios y asociaciones profesionales.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinador y gestor Gestor estratégico experto en startups. Dirige con el objetivo de enlazar los inversores con los proyectos más escalables. Más de 10 años de experiencia y 30 operaciones de financiación.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretario General Su actividad es motor de cambio e innovación empresarial. Su trabajo ha facilitado la consecuación de importantes hitos para el conjunto del ecosistema empresarial catalán.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

Consultora de BANC  Profesional de la economía con amplios conocimientos empresariales. Potencia las marcas con las que colabora. Entiende la economía como una filosofía muy amplia. Asesora a Emprendedores e Inversores de la red.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - col.laboradors

Colaboradores de las entidades fundadoras

Soporte en administración, finanzas y marketing Contamos con profesionales de las entidades fundadoras de la red que colaboran con Business Angels Network de Catalunya en tareas de administración, finanzas y marketing.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director Economista, gran experto y apasionado por la creación de empresas, con una larga experiencia en el sector que le posiciona como referente en todo el estado.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Relaciones institucionales Con más de 10 años en la entidad, gestiona las relaciones con las instituciones y la ejecución de programas como el Emprèn o el Consolida’t.

Eficiente

Creativos

Innovadores

Comunicadores

Contacta con nosotros por cualquier duda

Si quieres colaborar con nosotros o quieres que organizemos un foro de inversión para tu entidad, no dudes en contactar con nosotros.
[:en]

Business Angels Network de Catalunya's team

Our team work in order to change companies’ financing culture. We are passionate about entrepreneurship and innovation.
equip de Business Angels Network de Catalunya - antoni abad

Antoni Abad Pous

Business Angels Network de Catalunya’s President President of Cecot, a multisectoral Catalan employer organization that represents more than six thousand business people and integrates several professional unions and associations.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - àlex d'espona

Àlex d’Espona i Flaquer

Coordinator & Manager Strategic manager expert in startups. He has the objective of connecting investors with the most scalable entrepreneurial projects. More than 10 years of experience and 30 financing operations.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - david garrofer

David Garrofé Puig

Secretary General Its activity is a driver of change and innovation, while at the same time has facilitated the achievement of important historical facts for the entire business ecosystem of Catalonia.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Elena Esteller

Elena Esteller Mellado

Business Angels Network de Catalunya Consultant Economics professional with extensive business knowledge. Strengthen the brands with which she collaborates. Understand the economy as a very broad philosophy. Advises Entrepreneurs and Investors of the network.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - col.laboradors

Founding entities collaborators

Administration, finances & marketing support  BANC has more professionals from the founding organizations of the network. They collaborate with us in tasks of administration, finances, and marketing.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - Albert Colomer

Albert Colomer i Espinet

Director Economist, great expert, and enthusiast about entrepreneurship. It has a long experience in the sector that positions him as a benchmark in the whole state.
Equip de Business Angels Network de Catalunya - mercè izquierdo

Mercè Izquierdo Martínez

Institutional Relations She has more than 10 years of experience at the entity. She manages the institutional relations and executes programs such as Emprèn and Consolida’t.

Efficient

Creative

Innovative

Communicative

Contact us for any questions

If you want to collaborate with us or you want us to organize an investment forum, do not hesitate to contact us.
[:]