[:ca]El parlament de Catalunya l’1 de juliol de 2019 va acollir el ple del «Parlament de les Dones» i va realitzar la Resolució 693/XII, sobre el reconeixement i la garantia dels drets de les dones, donant lloc a la constitució d’un grup de treball, en el marc de la Xarxa Emprèn, per donar suport a la creació d’empreses creades per dones, amb l’objectiu principal de garantir-ne la consolidació i el creixement empresarial.

L’Elena Esteller, analista de Business Angels Network de Catalunya, des de la seva experiència assessorant i ajudant a les dones emprenedores a tirar endavant les seves iniciatives empresarials, ha participat durant el 2020 i seguirà formant part al 2021 d’aquesta iniciativa conjuntament amb altres 14 entitats de la xarxa emprèn. 5 entitats representatives de l’àmbit Empresa i Dona, 4 patronals i sindicats de Catalunya i 3 representats de la generalitat de Catalunya.

Aquest grup de treball té tres objectius clars; diagnosticar i identificar desigualtats de gènere i barreres concretes que experimenten les emprenedores en la creació i la consolidació de les empreses, conèixer i compartir iniciatives que han estat exitoses en relació als principals elements del diagnòstic. I per últim concretar propostes d’actuació i identificar possibles actuacions i millores a implementar per les entitats participants membres de la Xarxa i, si s’escau, també propostes a traslladar a altres nivells.[:es]El parlamento de Cataluña el 1 de julio de 2019 acogió el pleno del «Parlamento de las Mujeres” y realizó la Resolución 693 / XII, sobre el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres, dando lugar a la constitución de un grupo de trabajo, en el marco de la Red Emprende, para apoyar la creación de empresas creadas por mujeres, con el objetivo principal de garantizar la consolidación y el crecimiento empresarial.

Elena Esteller, analista de Business Angels Network de Catalunya, desde su experiencia asesorando y ayudando a las mujeres emprendedoras a sacar adelante sus iniciativas empresariales, ha participado durante el 2020 y seguirá formando parte el 2021 de esta iniciativa conjuntamente con otras 14 entidades de la red emprende. 5 entidades representativas del ámbito Empresa y Mujer, 4 patronales y sindicatos de Cataluña y 3 representantes de la generalidad de Cataluña.

Este grupo de trabajo tiene tres objetivos claros; diagnosticar e identificar desigualdades de género y barreras concretas que experimentan las emprendedoras en la creación y la consolidación de las empresas, conocer y compartir iniciativas que han sido exitosas en relación a los principales elementos del diagnóstico. Y por último concretar propuestas de actuación e identificar posibles actuaciones y mejoras a implementar por las entidades participantes miembros de la Red y, en su caso, también propuestas a trasladar a otros niveles.[:]