[:ca]AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

El DOGC ha publicat l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o perses treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Poden ser beneficiaris els professionals autònoms que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones.

Requisits:

 • Cal tenir domicili fiscal a Catalunya
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros
 • La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros
 • Cal estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021.

El termini per fer el tràmit d’inscripció s’obre el 19 de febrer a les 9:00h i finalitza el 26 de febrer a les 15:00h. L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament. La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap tràmit més.

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ

El DOGC ha publicat l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, ERTO, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix-discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Poden ser beneficiaries les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu i les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

El termini per fer la inscripció prèvia d’aquest ajut és del 15 de febrer a les  9:00h fins el 25 de febrer a les 15:00h. La inscripció en aquest registres serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut.

Requisits:

 • Residir a Catalunya
 • Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.[:es]AYUDAS EXTRAORDINARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El DOGC ha publicado la l’Orden TSF/32/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica frente a la Covidien-19 para personas trabajadoras autónomas individuales o persas trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa.

Pueden ser beneficiarios los profesionales autónomos que ejercen una actividad económica como persona física a título individual mutualistas, societarios, socios cooperativistas, todos hasta un máximo de 6 personas.

Requisitos:

 • Hay que tener domicilio fiscal en Cataluña
 • El rendimiento neto de la actividad durante todo el 2020 no debe superar el importe de 17.500 euros
 • La base imponible de la declaración de la renta de 2019 debe ser igual o inferior a 35.000 euros
 • Hay que estar en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema alternativo al RETA, antes del 1 de enero de 2021.

El plazo para realizar el trámite de inscripción se abre el 19 de febrero a las 9:00h y finaliza el 26 de febrero a las 15:00h. El orden de inscripción no determinará la preferencia en el otorgamiento. La inscripción en el registro actuará como solicitud y, por tanto, no será necesario realizar ningún trámite más.

AYUDAS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAS AFECTADAS POR UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

El DOGC ha publicado la l’Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el trámite de inscripción previa de la ayuda extraordinario dirigido a personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 ya personas con contrato fijo-discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria.

Pueden ser beneficiarias las personas físicas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y las personas socias trabajadoras de cooperativas y sociedades laborales y las personas socias de trabajo de cooperativas.

El plazo para la inscripción previa de esta ayuda es del 15 de febrero a las 9:00h hasta el 25 de febrero a las 15:00h. La inscripción en este registro será el único trámite necesario para solicitar la ayuda.

Requisitos:

 • Residir en Cataluña
 • Estar afectado por un ERTE activo a diciembre de 2020 o ser beneficiario de la prestación extraordinaria como fijo discontinuo.

Las personas interesadas deben rellenar el formulario disponible en el espacio de Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña (https://web.gencat.cat/ca/tramits), buscando el trámite “Inscripción previa a la ayuda extraordinaria para personas trabajadoras afectadas por un ERTE derivado de la COVID-19 y para personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria “.[:]