AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

El DOGC ha publicat l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o perses treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Poden ser beneficiaris els professionals autònoms que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones.

Requisits:

  • Cal tenir domicili fiscal a Catalunya
  • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros
  • La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros
  • Cal estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021.

El termini per fer el tràmit d’inscripció s’obre el 19 de febrer a les 9:00h i finalitza el 26 de febrer a les 15:00h. L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament. La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap tràmit més.

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A PERSONES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ

El DOGC ha publicat l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, ERTO, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix-discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Poden ser beneficiaries les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu i les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

El termini per fer la inscripció prèvia d’aquest ajut és del 15 de febrer a les  9:00h fins el 25 de febrer a les 15:00h. La inscripció en aquest registres serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut.

Requisits:

  • Residir a Catalunya
  • Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.