El consell de ministres ha aprovat recentment la l’alliberament de d’un segment de la Línia d’Avals per inversió i liquiditat, dotada amb 40.000 milions d’euros.

L’import del segment és de 500 milions d’euros, destinats a garantitzar operacions d’autònoms i pimes del sector turístic, hostaleria i activitats relacionades.

Amb l’objectiu principal d’ajudar als sectors que especialment, s’han vist afectats per la COVID-19, s’ha incrementat de forma excepcional fins el 90 % de la cobertura màxima dels avals, per tal d’arribar a cobrir les seves necessitats de liquiditat i permetre la realització de noves inversions.

El termini d’amortització dels préstecs i de cobertura de l’aval serà de fins a vuit anys sempre i quan l’ajuda pública acumulada rebuda pel deutor no superi els 80.000 € i de sis anys per imports superiors.

Podran sol·licitar aquest finançament les persones autònomes i pimes del sector turístic, hostaleria i activitats relaciones que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que no es trobin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i no estiguin subjectes al procés concursal a 17 de març de 2020.

S’incrementa la garantia fins a un 90 %.

Aquest finançament podrà sol·licitar-se fins el dia 1 de juny de 2021.

Si vols més informació envia’ns un correu a info@bancat.com