[:ca]El consell de ministres ha aprovat recentment la l’alliberament de d’un segment de la Línia d’Avals per inversió i liquiditat, dotada amb 40.000 milions d’euros.

L’import del segment és de 500 milions d’euros, destinats a garantitzar operacions d’autònoms i pimes del sector turístic, hostaleria i activitats relacionades.

Amb l’objectiu principal d’ajudar als sectors que especialment, s’han vist afectats per la COVID-19, s’ha incrementat de forma excepcional fins el 90 % de la cobertura màxima dels avals, per tal d’arribar a cobrir les seves necessitats de liquiditat i permetre la realització de noves inversions.

El termini d’amortització dels préstecs i de cobertura de l’aval serà de fins a vuit anys sempre i quan l’ajuda pública acumulada rebuda pel deutor no superi els 80.000 € i de sis anys per imports superiors.

Podran sol·licitar aquest finançament les persones autònomes i pimes del sector turístic, hostaleria i activitats relaciones que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que no es trobin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i no estiguin subjectes al procés concursal a 17 de març de 2020.

S’incrementa la garantia fins a un 90 %.

Aquest finançament podrà sol·licitar-se fins el dia 1 de juny de 2021.

Si vols més informació envia’ns un correu a info@bancat.com[:es]El consejo de ministros ha aprobado recientemente la liberación de 1 segmento de la línea de avales para inversión y liquidez, dotada con 40.000 millones de euros.

El importe del segmento es de 500 millones de euros, destinados a garantizar operaciones de autónomos y pymes del sector turístico, hostelería y actividades relacionadas.

Con el objetivo principal de ayudar a sectores que especialmente, se han visto mente afectados por la COVID19, se ha incrementado de forma excepcional hasta el 90% de la cobertura máxima de los avales, a fin de llegar a cubrir sus necesidades de Liquidez y permitir la realización de nuevas inversiones.

El Plazo de amortización de los préstamos y de cobertura del aval será de hasta ocho años siempre y cuando la ayuda pública acumulada recibida papel deudor no supere a los 80.000 € y de seis años para importes superiores.

Podrán solicitar esta financiación las personas autónomas y pymes del sector turístico, hostelería y actividades relaciones que se hayan visto afectadas pelos efectos económicos de la COVID19, siempre que no se encuentren en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y no estén sujetos a el proceso concursal a 17 de marzo de 2020.

Se incrementa la garantía hasta un 90%.

Esta financiación podrá solicitarse hasta el día 1 de junio de 2021.

Si quieres más información envíanos un correo a info@bancat.com.[:]