[:ca]ICO  ha comunicat a les entitats financeres la posada en marxa de l’ampliació del termini i del període de carència de les operacions avalades a través de la Línia Avals Liquiditat, els bancs estan desenvolupant internament el procediment i esperem que en les pròximes setmanes ja es pugui sol·licitar a través de la xarxa d’oficines.

El termini de venciment dels avals s’estendrà per un període màxim de tres anys. (Sempre que el total de l’operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació.)

Així mateix es podrà sol·licitar l’ampliació del termini de manca en l’amortització del principal de l’operació de finançament avalat en un màxim de dotze mesos addicionals. (Sempre que el termini total de manca, tenint en compte el termini inicial no superi els 24 mesos.)

Podran acollir-se a aquesta ampliació les operacions de finançament formalitzades abans del 18 de novembre de 2020 i avalades per l’Estat a l’empara del Reial decret llei 8/2020. L’ampliació podrà sol·licitar-se fins al 15 de maig de 2021.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.

També s’ha ampliat el termini de sol·licitud de les Línies Avals Liquiditat i Avals Inversió fins a l’1 de juny de 2021. Podeu consultar les condicions de les Línies d’Avals en el següent enllaç.[:es]ICO ha comunicado a las entidades financieras la puesta en marcha de la ampliación del plazo y del período de carencia de las operaciones avaladas a través de la Línea Avales Liquidez, los bancos están desarrollando internamente el procedimiento y esperamos que en las próximas semanas ya se pueda solicitar a través de la red de oficinas.

El plazo de vencimiento de los avales se extenderá por un período máximo de tres años. (Siempre que el total de la operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la operación.)

Asimismo se podrá solicitar la ampliación del plazo de carencia en la amortización del principal de la operación de financiación avalado en un máximo de doce meses adicionales. (Siempre que el plazo total de falta, teniendo en cuenta el plazo inicial no supere los 24 meses.)

Podrán acogerse a esta ampliación las operaciones de financiación formalizadas antes del 18 de noviembre de 2020 y avaladas por el Estado al amparo del Real Decreto Ley 8/2020. La ampliación podrá solicitarse hasta el 15 de mayo de 2021.

Puede ampliar la información en este enlace.

También se ha ampliado el plazo de solicitud de las Líneas Avales Liquidez y Avales Inversión hasta el 1 de junio de 2021. Se pueden consultar las condiciones de las Líneas de Avales en el siguiente enlace.[:]