[:ca]El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat l’Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formen part d’una microempresa.

Sol·licitud:
La inscripció prèvia es pot realitzar fins a les 15:00h del 7 de desembre de 2020. Cal formalitzar la inscripció prèvia exclusivament mitjançant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya a través  del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica.

S’admeten els sistemes d’identificació següents:

  • Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
  • Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, que es poden consultar a la seu electrònica http://seu.gencat.cat .

Requisits per accedir a la inscripció prèvia:

  1. Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
  5. No tenir ajuts atorgats, d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 [:es]El Diario Oficial de la Generalidad, DOGC, ha publicado la Orden TSF / 201/2020, de 26 de noviembre, por la que se abre el trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica frente la Covidien-19 para personas trabajadoras autónomas individuales o personas trabajadoras que forman parte de una microempresa.

Solicitud:
La inscripción previa se puede realizar hasta las 15: 00h del 7 de diciembre de 2020. Hay que formalizar la inscripción previa exclusivamente mediante la Sede Electrónica de la Generalidad de Cataluña a través del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

Cada persona trabajadora autónoma puede presentar un único formulario normalizado de inscripción previa y para una sola actividad económica.

Se admiten los sistemas de identificación:

Certificado calificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio Administración Abierta de Cataluña.
Certificado calificado, DNI electrónico y otros certificados cualificados, que se pueden consultar en la sede electrónica http://seu.gencat.cat.
Sistema IdCAT móvil, que se puede obtener electrónicamente en la Sede Electrónica de la Generalidad de Cataluña (http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat -Móvil/).

Requisitos para acceder a la inscripción previa:

Tener domicilio fiscal en un municipio de Cataluña.
Estar en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema alternativo al RETA de manera ininterrumpida, antes del 1 de octubre de 2020.
La base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio disponible de la persona solicitante debe ser igual o inferior a 35.000 euros.
El rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres de 2020 no debe superar el importe de 13.125 euros.
No tener ayudas otorgadas, de acuerdo con la Resolución TSF / 1270/2020, de 3 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones para favorecer el autoempleo de jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil para el año 2020, en el marco del plan de choque del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la Covidien-19 , ni con la Resolución TSF / 2799/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas, persona física, y de las personas trabajadoras autónomas que forman parte de una microempresa ante los efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la Covidien-19.[:]