[:ca]El passat 15 d’octubre es va publicar al DOGC la Resolució EMC/2510/2020 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D.

Una d’aquestes subvencions va dirigida a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

També els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats segons la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019) i que apareixen al web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/ del web d’ACCIÓ.

Són objecte d’ajut els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells.

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000,00 euros i una despesa subvencionable acceptada màxima de 200.000,00 euros. La despesa assumida per la/les empreses beneficiàries no podrà superar el 70%. La despesa assumida per l’acreditat TECNIO no podrà superar el 50%

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.250.000 euros.

Resolució EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC)[:es]El pasado 15 de octubre se publicó en el DOGC la Resolución EMC / 2510/2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I + D .

Una de estas subvenciones va dirigida a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental entre empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO (proyectos INNOTEC).

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las empresas con ánimo de lucro que tengan establecimiento operativo en Cataluña y al menos tres años de vida a fecha de la solicitud de la ayuda.

También los desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO vigentes y acreditados según la Resolución EMC / 3304/2019, de 29 de noviembre (DOGC núm. 8019 de 12.09.2019) y que aparecen en la web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/ de la web de ACCIÓN.

Son objeto de ayuda los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental conjuntos entre al menos una empresa y al menos un desarrollador de tecnología público acreditado TECNIO, que sean autónomos y no estén vinculados entre ellos.

Los proyectos deben tener un gasto subvencionable aceptado mínimo de 50.000,00 euros y un gasto subvencionable aceptado máxima de 200.000,00 euros. El gasto asumido por la / las empresas beneficiarias no podrá superar el 70%. El gasto asumido por el acreditado TECNIO no podrá superar el 50%

El periodo para presentar las solicitudes finaliza a las 14:00 horas del día 24 de noviembre de 2020. La cantidad máxima destinada a la línea de ayudas es de 2.250.000 euros.

Resolución EMC / 2608/2020, de 21 de octubre, convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental entre empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO (proyectos INNOTEC)[:]