[:ca]El passat 15 d’octubre es va publicar al DOGC la Resolució EMC/2510/2020 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D.

Una d’aquestes subvencions va dirigida a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Startup Capital)

 Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el requisits següents:

– Que s’hagin constituït, com a mínim 1 dia abans de la publicació d’aquestes bases al DOGC

– Que s’hagin constituït, com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.

– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

– Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%)

– El finançament previ total rebut per la startup (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 €.

Import de l’ajut: Fins al 80% de la despesa subvencionable, amb un màxim 74.000 euros i 1.000 euros en l’assessorament a càrrec d’un Mentor acreditat per ACCIÓ.

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.000.000 euros.

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020. Els projectes subvencionats es podran executar a partir de la data d’inici de la convocatòria de subvenció i es podran dur a terme fins al 29 de juliol del 2022, sense la possibilitat de pròrroga.

Resolució EMC/2609/2020, de 21 d’octubre, convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). [:es]El pasado 15 de octubre se publicó en el DOGC la Resolución EMC / 2510/2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I + D .

Una de estas subvenciones va dirigida a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (Startup Capital)

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las start-ups tecnológicas entendidas como empresas con ánimo de lucro, tecnología propia y establecimiento operativo en Cataluña que cumplan los siguientes requisitos:

– Que se hayan constituido, como mínimo 1 día antes de la publicación de estas bases en el DOGC

– Que se hayan constituido, como máximo, 18 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

– Que tengan personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios fundadores.

– Que desarrollen un producto, servicio o modelo de negocio claramente innovador y tengan un alto potencial de crecimiento.

– Que el equipo fundador de la empresa sean emprendedores, y que tengan la mayoría del capital de la empresa (51%)

– La financiación previo total recibido por la startup (en todas las fórmulas) hasta la fecha de la solicitud debe ser inferior a 250.000 €.

Importe de la ayuda: Hasta el 80% del gasto subvencionable, con un máximo 74.000 euros y 1.000 euros en el asesoramiento a cargo de un Mentor acreditado por ACCIÓN.

La cantidad máxima destinada a la línea de ayudas es de 2.000.000 euros.

El periodo para presentar las solicitudes finaliza a las 14:00 horas del día 24 de noviembre de 2020. Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar a partir de la fecha de inicio de la convocatoria de subvención y se podrán llevar a cabo hasta el 29 de julio de 2022, sin la posibilidad de prórroga.

Resolución EMC / 2609/2020, de 21 de octubre, convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con tecnología propia).[:]