[:ca]El passat 15 d’octubre es va publicar al DOGC la Resolució EMC/2510/2020 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D.

Una d’aquestes subvencions va dirigida a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional, Projectes Nuclis R+D

Internacional. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts es de 1.000.000 €.

 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Per a que el projecte es consideri subvencionable tots els participants han de realitzar tasques d’R+D vinculades al projecte. La despesa subvencionable acceptada de la empresa amb establiment operatiu a Catalunya haurà de ser com a mínim de 150.000 € per projecte.

Els projectes subvencionats s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar ampliació del termini d’execució del projecte.

En cap cas es concedirà un ajut d’un import superior a 150.000 € per projecte.

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

RESOLUCIÓ EMC/2613/2020 convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional)[:es]El pasado 15 de octubre se publicó en el DOGC la Resolución EMC / 2510/2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I + D .

Una de estas subvenciones va dirigida a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental con cooperación internacional, Proyectos Núcleos I + D

Internacional. La cantidad máxima destinada a la línea de ayudas es de 1.000.000 €.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las empresas con ánimo de lucro que tengan establecimiento operativo en Cataluña y al menos tres años de vida a fecha de la solicitud de la ayuda.

Para que el proyecto se considere subvencionable todos los participantes deben realizar tareas de I + D vinculadas al proyecto. El gasto subvencionable aceptado de la empresa con establecimiento operativo en Cataluña deberá ser como mínimo de 150.000 € por proyecto.

Los proyectos subvencionados deberán iniciarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de subvención y deberán finalizar en un máximo de tres años después de esta fecha. No existe la posibilidad de solicitar ampliación del plazo de ejecución del proyecto.

En ningún caso se concederá una ayuda de un importe superior a 150.000 € por proyecto.

El periodo para presentar las solicitudes finaliza a las 14:00 horas del día 24 de noviembre de 2020.

RESOLUCIÓN EMC / 2613/2020 convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental con cooperación internacional (proyectos Núcleos I + D internacional)

 [:]