[:ca]El passat mes de juny el Consell de Ministres va aprovar els fons, assignats al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo amb un pressupost de 98,5 milions de euros per al 2020. Es destinaran al finançament de pimes i emprenedors, a través de les línies d’Enisa, i permetran el finançament de més de 600 projectes empresarials amb una inversió estimada de 214,2 milions de euros.

Al 2019 Enisa va aprovar 514 operacions, amb una inversió total de 78,9 milions d’euros. Aquest 2020, fins al mes de maig,  el nombre de sol·licituds rebudes ha experimentat un augment del 66 % respecte l’any 2019. Històricament, Enisa ha tramitat més de 6.600 préstecs amb més de 1.000 milions invertits.

La convocatòria, oberta tot l’any i compatible amb altres ajuts, està dirigida a emprenedors i pimes amb projectes viables i innovadors.

Enisa dona suport a les pimes a través d’un préstec participatiu i disposa de tres línies de finançament:

 1. Joves emprenedors
 • Per a empreses de menys de 2 anys d’antiguitat, la major part del capital ha d’estar en mans de persones d’edat no superior als 40 anys.
 • Import del préstec entre 25.000 i 75.000 €.
 • Venciment màxim de 7 anys i carència màxima de 5 anys.
 1. Emprenedors:
 • Per a empreses de menys de 2 anys d’antiguitat, constituïdes per emprenedors sense límit d’edat.
 • Import del préstec entre 25.000 i 300.000 €.
 • Venciment màxim de 7 anys i carència màxima de 5 anys.
 1. Creixement
 • Per donar suport a projectes empresarials que vulguin créixer o millorar la seva competitivitat.
 • Import del préstec entre 25.000 i 1.500.000 €.
 • Venciment màxim de 9 anys i carència màxima de 7 anys.

 

Banc disposa d’àmplia experiència en la tramitació d’aquests ajuts, vols més informació?[:es]El pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó los fondos, asignados al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con un presupuesto de 98,5 millones de euros para el 2020. Se destinarán a la financiación de pymes y emprendedores, a través de las líneas de Enisa, y permitirán la financiación de más de 600 proyectos empresariales con una inversión estimada de 214,2 millones de euros.

En el 2019 Enisa aprobó 514 operaciones, con una inversión total de 78,9 millones de euros. En el 2020, hasta el mes de mayo, el número de solicitudes recibidas ha experimentado un aumento del 66 % respecto al año 2019. Históricamente, Enisa ha tramitado más de 6.600 préstamos con más de 1.000 millones invertidos.

La convocatoria, abierta todo el año, y compatible con otras ayudas, está dirigida a emprendedores y pymes con proyectos viables e innovadores.

Enisa presta apoyo a las pymes a través de préstamos participativos y dispone de tres líneas de financiación:

 1. Jóvenes emprendedores
 • Para empresas de menos de 2 años de antigüedad, la mayor parte del capital ha de estar en manos de personas de edad no superior a los 40 años.
 • Importe del préstamo: entre 25.000 y 75.000 €.
 • Vencimiento máximo de 7 años y carencia máxima de 5 años.
 1. Emprendedores:
 • Para empresas de menos de 2 años de antigüedad, constituidas por emprendedores sin límite de edad.
 • Importe del préstamo entre 25.000 y 300.000 €.
 • Vencimiento máximo de 7 años y carencia máxima de 5 años.
 1. Crecimiento
 • Para dar apoyo a proyectos empresariales que quieran crecer o mejorar su competitividad.
 • Importe del préstamo entre 25.000 y 1.500.000 €.
 • Vencimiento máximo de 9 años y carencia máxima de 7 años.

 

Banc dispone de amplia experiencia en la tramitación de estas ayudas, quieres más información?[:]