El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprovat amb data 27 de març, mesures especifiques de renegociació, per aquelles empreses amb préstecs Enisa, afectades per la crisi del COVID-19. Aquestes mesures tindran una vigència de 9 mesos.

Les empreses que vulguin renegociar els seus préstecs hauran de tramitar una sol·licitud que haurà d’incorporar una memòria justificativa amb la situació econòmica-financera de l’empresa abans del 14 de març de 2020, la valoració econòmica-financera  de les dificultats de tresoreria actuals i un pla per pal·liar aquests efectes.

A aquestes renegociacions s’aplicaran unes condicions generals que inclouran: mantenir el tipus d’interès del primer tram vigent i, el tipus d’interès de demora no superarà el tipus del primer tram més dos punts percentuals.

Més informació aquí