[:ca]El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprovat amb data 27 de març, mesures especifiques de renegociació, per aquelles empreses amb préstecs Enisa, afectades per la crisi del COVID-19. Aquestes mesures tindran una vigència de 9 mesos.

Les empreses que vulguin renegociar els seus préstecs hauran de tramitar una sol·licitud que haurà d’incorporar una memòria justificativa amb la situació econòmica-financera de l’empresa abans del 14 de març de 2020, la valoració econòmica-financera  de les dificultats de tresoreria actuals i un pla per pal·liar aquests efectes.

A aquestes renegociacions s’aplicaran unes condicions generals que inclouran: mantenir el tipus d’interès del primer tram vigent i, el tipus d’interès de demora no superarà el tipus del primer tram més dos punts percentuals.

Més informació aquí[:es]El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado, con fecha 27 de marzo, medidas específicas de renegociación, para aquellas empresas con préstamos Enisa, afectadas por la crisis del COVID-19. Estas medidas tendrán una vigencia de 9 meses.

Las empresas que deseen renegociar sus préstamos deberán tramitar una solicitud que incorporará una memoria justificativa con la situación económico-financiera de la empresa antes del 14 de marzo de 2020, la valoración económico-financiera de las dificultades de tesorería actuales y un plan para paliar estos efectos.

A estas renegociaciones se aplicarán unas condiciones generales que incluirán: mantener el tipo de interés del primer tramo en vigor y el tipo de interés de demora no podrá superar el tipo del primer tramo más dos puntos porcentuales.

Más información aquí[:]