[:ca]

 • Business Angels Network de Catalunya ha participat com a jurat en la valoració de diferents projectes

La 19a edició dels Premis Creatic s’ha celebrat amb èxit al Tecnocampus Mataró en una jornada on s’han realitzat les presentacions de diferents projectes davant la presència de membres jurats on hi ha estat present Business Angels Network de Catalunya.

Els premis Creatic representen un estímul i alhora una oportunitat per als millors projectes empresarials innovadors i/o tecnològics, i els ofereix suport financer, logístic i d’acceleració.

Els requisits que han de tenir els projectes per participar i poder optar als premis son els següents:

 • Han de ser projectes innovadors i/o tecnològics.
 • Tenir com a objectiu la creació d’una empresa, o en cas de que ja existeixi, haver iniciat l’activitat aquest mateix any 2019.
 • Fixar el domicili fiscal de la futura empresa o la ja existent, a la ciutat de Mataró.

Premis

 

Primer premi:

 • Premi en metàl·lic de 12.000€.
 • Accés a la incubadora amb l’estada bonificada al 50% durant el primer any.
 • Suport en la promoció i presència a mitjans.

Segon premi:

 • Premi en metàl·lic de 6.000€.
 • Accés a la incubadora amb l’estada bonificada al 50% durant el primer any.
 • Suport en la promoció i presència a mitjans.

Tercer premi:

 • Premi en metàl·lic de 3.000€.
 • Accés a la incubadora amb l’estada bonificada al 50% durant el primer any.
 • Suport en la promoció i presència a mitjans.

 

Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró

Els Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials van començar a l’any 2000, aquest any 2019 celebren la seva 19a edició.

 

El principal objectiu es promoure la iniciativa empresarial en l’àmbit de la innovació i la tecnologia, contribuint d’aquesta manera al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Mataró, a través del suport econòmic, logístic i d’acceleració dels nous projectes empresarials.

 

 També es persegueix fomentar l’esperit emprenedor al territori, i en aquest sentit es vol reconèixer la tasca dels centres educatius de Formació Professional de Mataró en la promoció de l’emprenedoria entre els seus alumnes. Per aquesta raó es posa en marxa el Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró.
 Premi: Els guanyadors d’aquest premi obtindràn un ordinador per a cada integrant de l’equip.

Premi Creatic a l’emprenedoria universitària del Tecnocampus

Premi Creatic al millor projecte emprenedor de la Universitat del Tecnocampus Mataró.

Premi: El guanyador d’aquest premi obtindrà una estada internacional de voluntariat, amb una aproximació al seu projecte en el país de destí, a més de l’assignació preferent d’allotjament a la Preincubadora TecnoCampus.

[:es]

 • Business Angels Network de Catalunya ha participado como jurado en la valoración de diferentes proyectos

La 19ª edición de los Premios Creatic ha celebrado con éxito en el Tecnocampus Mataró en una jornada donde se han realizado las presentaciones de diferentes proyectos ante la presencia de miembros jurados donde ha estado presente Business Angels Network de Catalunya.

Los premios Creatic representan un estímulo y a la vez una oportunidad para los mejores proyectos empresariales innovadores y / o tecnológicos, y les ofrece apoyo financiero, logístico y de aceleración.

Los requisitos que deben tener los proyectos para participar y poder optar a los premios son los siguientes:

 • Deben ser proyectos innovadores y / o tecnológicos.
 • Tener como objetivo la creación de una empresa, o en caso de que ya exista, haber iniciado la actividad este mismo año 2019.
 • Fijar el domicilio fiscal de la futura empresa o la ya existente, en la ciudad de Mataró.

Premios

Primer premio:

 • Premio en metálico de 12.000 €.
 • Acceso a la incubadora con la estancia bonificada al 50% durante el primer año.
 • Apoyo en la promoción y presencia en medios.

Segundo premio:

 • Premio en metálico de 6.000 €.
 • Acceso a la incubadora con la estancia bonificada al 50% durante el primer año.
 • Apoyo en la promoción y presencia en medios.

Tercer premio:

 • Premio en metálico de 3.000 €.
 • Acceso a la incubadora con la estancia bonificada al 50% durante el primer año.
 • Apoyo en la promoción y presencia en medios.

 

Premio Creatic al mejor proyecto emprendedor de alumnos de FP de los centros educativos de Mataró

Los Premios Creatic a las mejores iniciativas empresariales comenzaron el año 2000, este año 2019 celebran su 19 edición.

El principal objetivo es promover la iniciativa empresarial en el ámbito de la innovación y la tecnología, contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Mataró, a través del apoyo económico, logístico y de aceleración de los nuevos proyectos empresariales.

También se persigue fomentar el espíritu emprendedor en el territorio, y en este sentido se quiere reconocer la labor de los centros educativos de Formación Profesional de Mataró en la promoción de la emprendeduría entre sus alumnos. Por esta razón se pone en marcha el Premio Creatic al mejor proyecto emprendedor de alumnos de FP de los centros educativos de Mataró.

Premio: Los ganadores de este premio obtendrán un ordenador para cada integrante del equipo.

Premio Creatic al emprendimiento universitario del Tecnocampus

Premio Creatic al mejor proyecto emprendedor de la Universidad del Tecnocampus Mataró.

Premio: El ganador de este premio obtendrá una estancia internacional de voluntariado, con una aproximación a su proyecto en el país de destino, además de la asignación preferente de alojamiento en la preincubadora TecnoCampus.

[:en]

 •  BANC has participated as a jury in the evaluation of different projects

The 19th edition of the Premis Creatic has been held successfully at the Tecnocampus Mataró on a day where the presentations of different projects have been made in the presence of sworn members where Business Angels Network de Catalunya has been present.

The Premis Creatic represent a stimulus and at the same time an opportunity for the best innovative and / or technological business projects, and offers them financial, logistic and acceleration support.

The requirements that the projects must have to participate and be eligible for the awards are the following:

 • They must be innovative and / or technological projects.
 • Having the objective of creating a company, or if it already exists, having started the activity this year 2019.
 • Set the tax address of the future company or the existing one, in the city of Mataró.

Awards

First prize:

 • € 12,000 cash prize.
 • Access to the incubator with the 50% bonus stay during the first year.
 • Support in the promotion and presence in the media.

Second prize:

 • € 6,000 cash prize.
 • Access to the incubator with the 50% bonus stay during the first year.
 • Support in the promotion and presence in the media.

Third prize:

 • € 3,000 cash prize.
 • Access to the incubator with the 50% bonus stay during the first year.
 • Support in the promotion and presence in the media.

Creatic Award for the best entrepreneurial project of FP students of the educational centers of Mataró

The Creatic Awards for the best business initiatives began in 2000, this year 2019 celebrates its 19th edition.

The main objective is to promote entrepreneurship in the field of innovation and technology, thus contributing to the socio-economic development of the city of Mataró, through the economic, logistical and acceleration support of new business projects.

It also seeks to promote entrepreneurship in the territory, and in this sense we want to recognize the work of the educational centers of Mataró Professional Training in promoting entrepreneurship among its students. For this reason, the Creatic Prize for the best entrepreneurial project of FP students in the educational centers of Mataró is launched.

Prize: The winners of this award will obtain a computer for each team member.

Creatic Award for University Entrepreneurship of Tecnocampus

Creatic Award for the best entrepreneurial project of the Universidad del Tecnocampus Mataró.

Prize: The winner of this award will obtain an international volunteer stay, with an approach to their project in the country of destination, in addition to the preferential allocation of accommodation in the TecnoCampus pre-incubator.[:]