[:ca]

  • La Nit de l’Empresari va posar el focus en la sostenibilitat, sense deixar passar per alt la urgència de sumar agents socials i econòmics en favor de Catalunya.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019. La 25a edició de La Nit de l’Empresari organitzada per la Cecot es va celebrar ahir amb èxit al Teatre Nacional de Catalunya. Un acte que suposa el punt de trobada anual entre empresaris i empresàries, on es fa homenatge a l’esforç diari de ”fer empresa” i on es distingeixen les bones pràctiques en àmbits professionals i empresarials, premiant-les i compartint-les fent-les publiques, lo que resulta una vocació natural d’una organització empresarial com es la Cecot.

Sota el lema Energèticsaquesta edició de La Nit de l’Empresari ha posat el focus en la sostenibilitat, centrant-se en empreses sostenibles, en administracions responsables i en la transició energètica que vivim en l’actualitat. D’aquesta manera i amb convidats de luxe que no han volgut faltar al gran esdeveniment, la Cecot ha posat de manifest  “la necessitat de treballar plegats a favor d’un model energètic més sostenible, menys contaminant, que redueixi els nivells d’emergència climàtica, amb uns costos realistes i que incideixin positivament en la competitivitat empresarial”. Una necessitat representada per un gran nombre d’empresaris i empresàries motivats que gràcies al dinamisme i energia que aporten a l’activitat dels seus negocis, son capaços de transformar l’entorn i la societat.

En l’acte, la Cecot ha guardonat a vuit empreses i organitzacions pel seu progrés empresarial i per la contribució que han aportat al desenvolupament econòmic i empresarial del país. Algunes de les empreses premiades han sigut: Sensocar (empresa més internacional), Silence (reconeixement a la innovació), Kave Home (comerç més dinàmic), Able Human Motion (millor iniciativa jove empresarial), La Casa de la Carlota & Friends (reconeixement a la pime responsable) i La Farga (premi Prevint).

Així doncs, la 25a edició de La Nit de l’Empresari s’ha celebrat donant una especial importancia a la sostenibilitat, i amb un gran suport de personatges importants en l’àmbit de la política i el món empresarial, impulsant la idea de sumar forces en favor de Catalunya, la seva ciutadania, els agents econòmics i socials, les institucions i definitivament pel bé de tota la societat catalana, però també de l’espanyola i de la resta del món.

 [:es]

  • La Nit de l’Empresari puso el foco en la sostenibilidad, sin dejar pasar por alto la urgencia de sumar agentes sociales y económicos en favor de Cataluña.

Barcelona, ​​23 de octubre de 2019. La 25ª edición de La Nit de l’Empresari organizada por la Cecot se celebró ayer con éxito en el Teatro Nacional de Cataluña. Un acto que supone el punto de encuentro anual entre empresarios y empresarias, donde se hace homenaje al esfuerzo diario de ”hacer empresa” y donde se distinguen las buenas prácticas en ámbitos profesionales y empresariales, premiándolas y compartiéndolas haciéndolas públicas, lo que resulta una vocación natural de una organización empresarial como es la Cecot.

Bajo el lema Energéticos, esta edición de La Nit de l’Empresari ha puesto el foco en la sostenibilidad, centrándose en empresas sostenibles, en administraciones responsables y en la transición energética que vivimos en la actualidad. De esta manera y con invitados de lujo que no han querido faltar al gran evento, la Cecot ha puesto de manifiesto “la necesidad de trabajar juntos a favor de un modelo energético más sostenible, menos contaminante, que reduzca los niveles de emergencia climática, con unos costes realistas y que incidan positivamente en la competitividad empresarial”. Una necesidad representada por un gran número de empresarios y empresarias motivados que gracias al dinamismo y energía que aportan a la actividad de sus negocios, son capaces de transformar el entorno y la sociedad.

En el acto, la Cecot ha galardonado a ocho empresas y organizaciones por su progreso empresarial y por la contribución que han aportado al desarrollo económico y empresarial del país. Algunas de las empresas premiadas han sido: Sensocar (empresa más internacional), Silence (reconocimiento a la innovación), Kave Home (comercio más dinámico), Able Human Motion (mejor iniciativa joven empresarial), La Casa de la Carlota & Friends (reconocimiento a la pyme responsable) y La Farga (premio Prevint).

Así pues, la 25ª edición de La Nit de l’Empresari ha celebrado dando una especial importancia a la sostenibilidad, y con un gran apoyo de personajes importantes en el ámbito de la política y el mundo empresarial, impulsando la idea de sumar fuerzas en favor de Cataluña, su ciudadanía, los agentes económicos y sociales, las instituciones y definitivamente por el bien de toda la sociedad catalana, pero también de la española y del resto del mundo.[:en]

  • La Nit de l’Empresari focused on sustainability, without overlooking the urgency of adding social and economic agents in favor of Catalonia.

Barcelona, October 23, 2019. The 25th edition of La Nit de l’Empresari organized by Cecot was held yesterday successfully at the National Theater of Catalonia. An act that represents the annual meeting point between businessmen and businesswomen, where the daily effort of “ doing business ” is made and where good practices in professional and business fields are distinguished, rewarding them and sharing them by making them public, which results a natural vocation of a business organization such as Cecot.

By the Energy motto, this edition of La Nit de l’Empresari has focused on sustainability, focusing on sustainable companies, responsible administrations and the energy transition that we live today. In this way and with luxury guests who have not wanted to miss the big event, Cecot has revealed “the need to work together in favor of a more sustainable, less polluting energy model, which reduces the levels of climatic emergency, with realistic costs that have a positive impact on business competitiveness.” A need represented by a large number of motivated entrepreneurs who, thanks to the dynamism and energy they contribute to the activity of their businesses, are able to transform the environment and society.

In the act, Cecot has awarded eight companies and organizations for their business progress and for the contribution they have made to the economic and business development of the country. Some of the award-winning companies have been: Sensocar (most international company), Silence (innovation recognition), Kave Home (more dynamic trade), Able Human Motion (best young business initiative), La Casa de la Carlota & Friends (recognition to the responsible SME) and La Farga (Prevint Award).

Therefore, the 25th edition of La Nit de l’Empresari has celebrated giving special importance to sustainability, and with great support from important people in the field of politics and the business world, promoting the idea of joining forces in favor of Catalonia, its citizenship, economic and social agents, institutions and definitely for the good of all Catalan society, but also of the Spanish society and the rest of the world.[:]