[:ca]Barcelona, 22 d’octubre de 2019. BANC a través d’un conveni amb ENISA, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un ENISA per l’empresa “Get With”.

Get With es una consultora de selecció de personal per empreses innovadores que busquen perfils tècnics molt específics.

L’empresa busca i selecciona candidats amb coneixements tècnics informàtics molt específics, com desenvolupadors o programadors, per als seus clients. Estudiant molt a fons les necessitats dels mateixos i assegurant-se de que els candidats encaixin amb l’empresa client. Get With gestiona la incorporació del nou empleat amb una máxima agilitat i rapidesa.

Dins la missió de BANC de donar suport a les diferents iniciatives d’emprenedoria i empresarials ha arribat a un acord de partnering amb Get With per consolidar el seu pla de negoci i assolir els seus objectius. Aconseguint un recurs institucional com es un ENISA.

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN). Durant el 2018, la xarxa BANC ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business àngels i 114.000€ dels mateixos promotors.

BANC – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:es]Barcelona, ​​22 de octubre de 2019. BANC a través de un convenio con ENISA, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANC ha conseguido un ENISA por la empresa “Get With”.

Get With es una consultora de selección de personal para empresas innovadoras que buscan perfiles técnicos muy específicos.

La empresa busca y selecciona candidatos con conocimientos técnicos informáticos muy específicos, como desarrolladores o programadores, para sus clientes. Estudiando muy a fondo las necesidades de los mismos y asegurándose de que los candidatos encajen con la empresa cliente. Get With gestiona la incorporación del nuevo empleado con una máxima agilidad y rapidez.

Dentro de la misión de BANC de apoyar las diferentes iniciativas de emprendimiento y empresariales ha llegado a un acuerdo de partnering con Get With para consolidar su plan de negocio y alcanzar sus objetivos. Logrando un recurso institucional como es un ENISA.

Sobre BANC

BANC fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. A la vez, BANC cuenta con el respaldo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN). Durante el 2018, la red BANC ha contribuido a capitalizar 424.000€ en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000€ de business angels y 114.000€ de los mismos promotores.

BANC –  BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C / Venezuela, 103, 1º piso (distrito 22 @) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 –  info@bancat.com[:en]Barcelona, October 22, 2019. BANC, through an agreement with ENISA, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects. In this case, the BANC network has achieved an ENISA for the “Get With” company.

Get With is a personnel selection consultant for innovative companies that are looking for very specific technical profiles.

The company searches and selects candidates with very specific computer technical knowledge, such as developers or programmers, for its clients. Thoroughly studying their needs and making sure that the candidates fit the client company. Get With manages the incorporation of the new employee with maximum agility and speed.

Within BANC’s mission of supporting the different entrepreneurship and business initiatives, it has reached a partnering agreement with Get With to consolidate its business plan and achieve its objectives. Achieving an institutional resource such as an ENISA.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the Cecot and Autooocupació. At the same time, BANC is supported by ACCIÓ and is integrated into the Xarxa d’Inversors Privats (XIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). During 2018, the BANC network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters.

BANC - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:]