[:ca]Barcelona, 10 d’octubre de 2019. BANC a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “Albert Massot SL”

Albert Massot SL es una societat que es va crear l’any 2017 tot i que anteriorment realitzava l’activitat que porta a terme l’empresa el propi Albert Massot com a autònom. L’empresa es dedica a la producció de pròtesis dentals personalitzades utilitzant tecnologia puntera del sector començant per la realització d’escanejos digitals `per tal de minimitzar els errors en la presa de mesures. Posteriorment utilitzen la tecnologia d’impressió 3D amb materials com la ceràmica o el zirconi per oferir productes amb una alta relació qualitat-preu. La innovadora empresa ofereix inclús pròtesis dentals hipo-alergèniques.

El servei que ofereix Albert Massot per tant es millorar el benestar de les persones que requereixen pròtesis dentals, oferint a les clíniques amb les quals col·laboren un producte diferenciat a partir de noves tècniques productives innovadores i nous materials que s’adapten a les necessitats dels seus clients.

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN). Durant el 2018, la xarxa BANC ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business angels i 114.000€ dels mateixos promotors.

BANC – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:es]Barcelona, 10 de octubre de 2019. BANC a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANC ha conseguido un Microcrédito para la empresa “Albert Massot SL”

Albert Massot SL es una sociedad que se creó en el año 2017 aunque anteriormente realizaba la actividad que lleva a cabo la empresa el propio Albert Massot como autónomo. La empresa se dedica a la producción de prótesis dentales personalizadas utilizando tecnología puntera del sector empezando por la realización de escaneos digitales para minimizar los errores en la toma de medidas. Posteriormente utilizan la tecnología de impresión 3D con materiales como la cerámica o el circonio para ofrecer productos con una alta relación calidad-precio. La innovadora empresa ofrece incluso prótesis dentales hipoalergénicas.

El servicio que ofrece Albert Massot por tanto es mejorar el bienestar de las personas que requieren prótesis dentales, ofreciendo a las clínicas con las que colaboran un producto diferenciado a partir de nuevas técnicas productivas innovadoras y nuevos materiales que se adaptan a las necesidades de sus clientes.

Sobre BANC

BANC fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. A la vez, BANC cuenta con el respaldo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN). Durante el 2018, la red BANC ha contribuido a capitalizar 424.000€ en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000€ de business angels y 114.000€ de los mismos promotores.

BANC –  BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C / Venezuela, 103, 1º piso (distrito 22 @) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 –  info@bancat.com[:en]Barcelona, October 10, 2019. BANC, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects, with a maximum amount of € 50,000. In this case, the BANC network has obtained a Microcredit for the company “Albert Massot SL”.

Albert Massot SL is a company that was created in 2017 although previously carried out the activity carried out by the company Albert Massot as a freelancer. The company is dedicated to the production of customized dental prostheses using cutting-edge technology from the sector starting with the completion of digital scans to minimize errors taking of measurements. Subsequently they use 3D printing technology with materials such as ceramics or zirconium to offer products with a high value. The innovative company even offers hypoallergenic dentures.

The service offered by Albert Massot is therefore to improve the well-being of people who require dental prostheses, offering the clinics with which they collaborate a differentiated product based on new innovative production techniques and new materials that adapt to the needs of their clients .

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the Cecot and Autooocupació. At the same time, BANC is supported by ACCIÓ and is integrated into the Xarxa d’Inversors Privats (XIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). During 2018, the BANC network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters.

BANC - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:]