[:ca]Barcelona, 10 d’octubre de 2019. Business Angels Network de Catalunya a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “Socourt Sports 2.0 SL”

Socourt és una innovadora aplicació per a mòbil que permet generar contingut per els esportistes. Els mòbils actuen com a càmera, i quan l’usuari clica un botó del seu mòbil o del seu e-watch, la aplicació generarà un vídeo del que ha succeït amb anterioritat. Això permet gravar les jugades que a l’usuari l’interessin, sense necessitat de haver de gravar durant tot el que duri el joc i posteriorment extreure les jugades que es vol que quedin guardades.

La idea per tant es oferir als esportistes i als pares i mares que gaudeixen veient als seus fills, que tinguin l’opció de guardar d’una forma mes còmode les jugades que considerin més interesants.

La aplicació innovadora està pensada tant per esportistes del món professional, interessats en millorar el seu rendiment basant-se en l’anàlisis del seu propi joc o gaudir de les seves pròpies jugades, com esportistes amateur i pares i mares de fills esportistes amb la mateixa finalitat.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN). Durant el 2018, la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business angels i 114.000€ dels mateixos promotors.

Business Angels Network de Catalunya – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:es]Barcelona, ​​10 de octubre de 2019. Business Angels Network de Catalunya a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red Business Angels Network de Catalunya ha conseguido un Microcrédito para la empresa “Socourt Sports 2.0 SL”

Socourt es una innovadora aplicación para móvil que permite generar contenido para los deportistas. Los móviles actúan como cámara, y cuando el usuario pulsa un botón de su móvil o de su e-watch, la aplicación generará un vídeo de lo que ha sucedido con anterioridad. Esto permite grabar las jugadas que al usuario le interesen, sin necesidad de tener que grabar durante todo lo que dure el juego y posteriormente extraer las jugadas que se quiere que queden guardadas.

La idea por tanto es ofrecer a los deportistas y a los padres y madres que disfrutan viendo a sus hijos, que tengan la opción de guardar de una forma más cómoda las jugadas que consideren más interesantes.

La aplicación innovadora está pensada tanto para deportistas del mundo profesional, interesados ​​en mejorar su rendimiento basándose en el análisis de su propio juego o disfrutar de sus propias jugadas, como deportistas amateur y padres y madres de hijos deportistas con la misma finalidad.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. A la vez, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el respaldo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN). Durante el 2018, la red Business Angels Network de Catalunya ha contribuido a capitalizar 424.000€ en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000€ de business angels y 114.000€ de los mismos promotores.

Business Angels Network de Catalunya –  BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C / Venezuela, 103, 1º piso (distrito 22 @) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 –  info@bancat.com[:en]Barcelona, October 10, 2019. Business Angels Network de Catalunya, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects, with a maximum amount of € 50,000. In this case, the Business Angels Network de Catalunya network has obtained a Microcredit for the company “Socourt Sports 2.0 SL”

Socourt is an innovative mobile application that allows to generate content for athletes. Mobile phones act as a camera, and when the user presses a button on their mobile or their e-watch, the application will generate a video of what has happened before. This allows to record the moves that interest the user, without having to record all the duration of the game and then extract the moves that the user wants to be saved.

The idea is therefore to offer athletes and parents who enjoy watching their children, have the option of keeping in a more comfortable way the plays they consider most interesting.

The innovative application is designed both for athletes of the professional world, interested in improving their performance based on the analysis of their own game or enjoy their own plays, as amateur athletes and fathers and mothers of children that practice sports with the same purpose.

About Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya was the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the Cecot and Autooocupació. At the same time, Business Angels Network de Catalunya is supported by ACCIÓ and is integrated into the Xarxa d’Inversors Privats (XIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). During 2018, the Business Angels Network de Catalunya network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters.

Business Angels Network de Catalunya - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com

 [:]