[:ca]Dimecres, 9 d’octubre de 2019. El president de BANC, Albert Colomer ha assistit com a membre de l’organització EBAN a l’esdeveniment de GITEX Future Stars celebrat a Dubai i organitzat per GITEX, que celebra la seva 39a edició en el present any 2019, entre els dies 6 i 10 d’octubre.

El GITEX Technology Week es una de les fires més importants en els Emirats Àrabs en l’àmbit de l’electrònica. L’esdeveniment es molt important per al país ja que en aquest àmbit, l’economia àrab està experimentant un repunt econòmic. En la fira s’exposen productes i innovacions tecnològiques, com la Intel·ligència artificial, 5G o ciutats intel·ligents, a demés d’oferir xerrades i conferències de l’àmbit, reunint en un mateix espai tot el talent i els avenços tecnològics i científics d’Orient Pròxim, Nord d’Àfrica i el Sud d’Àsia. Habitualment hi participen fins a 140 països diferents i s’esperen més de 100.000 visitants.

La mobilitat sostenible i les ciutats intel·ligents són una de les apostes d’aquesta trobada tecnològica celebrada a Dubai. Aquesta trobada permet als inversors internacionals posar-se en contacte amb un mercat que està en creixement continu.

GITEX i GITEX Future Stars estan buscant ‘business angels’ que puguin tenir un paper en els diversos programes com a oradors, mentors per a noves empreses o membres del jurat.

Per primera vegada, GITEX Future Stars i GITEX Technology Week presentaran un programa de conferència combinat, que portarà el millor d’ambdós mons, titans tecnològics i noves empreses, en una agenda veritablement poderosa.

GITEX Future Stars és on les idees més creatives del món es poden veure en acció, on les tecnologies com ‘blockchain’ i la IA van més enllà de ser paraules de moda per convertir-se en realitats comercials, i on les indústries evolucionen en temps real.

Albert Colomer ha estat present doncs en una de les fires més importants del món en l’àmbit de la tecnologia i innovació, representant a l’organització EBAN, que ha estat activament involucrada en l’agenda d’aquest gran esdeveniment per tercer any consecutiu.[:es]Miércoles, 9 de octubre de 2019. El presidente de BANC, Albert Colomer, ha asistido como miembro de la organización EBAN al evento de GITEX Future Stars celebrado en Dubai y organizado por GITEX, que celebra su 39a edición en el presente año 2019, entre los días 6 y 10 de octubre.

El GITEX Technology Week es una de las ferias más importantes en los Emiratos Árabes en el ámbito de la electrónica. El evento es muy importante para el país ya que en este ámbito, la economía árabe está experimentando un repunte económico. En la feria se exponen productos e innovaciones tecnológicas, como la Inteligencia artificial, 5G o ciudades inteligentes, además de ofrecer charlas y conferencias del ámbito, reuniendo en un mismo espacio todo el talento y los avances tecnológicos y científicos de Oriente Próximo, Norte de África y el Sur de Asia. Habitualmente participan hasta 140 países diferentes y se esperan más de 100.000 visitantes.

La movilidad sostenible y las ciudades inteligentes son una de las apuestas de este encuentro tecnológico celebrado en Dubai. Este encuentro permite a los inversores internacionales ponerse en contacto con un mercado que está en crecimiento continuo.

GITEX Y GITEX Future Stars están buscando ‘business angels’ que puedan tener un papel en los diversos programas como oradores, mentores para nuevas empresas o miembros del jurado.

Por primera vez, GITEX Future Stars y GITEX Technology Week presentarán un programa de conferencia combinado, que llevará lo mejor de ambos mundos, titanes tecnológicos y nuevas empresas, en una agenda verdaderamente poderosa.

GITEX Future Stars es donde las ideas más creativas del mundo se pueden ver en acción, donde las tecnologías como ‘blockchain’ y la IA van más allá de ser palabras de moda para convertirse en realidades comerciales, y donde las industrias evolucionan en tiempo real.

Albert Colomer ha estado presente pues en una de las ferias más importantes del mundo en el ámbito de la tecnología e innovación, representando a la organización EBAN, que ha estado activamente involucrada en la agenda de este gran evento por tercer año consecutivo .[:en]Wednesday, October 9, 2019. The president of BANC, Albert Colomer has attended as a member of the EBAN organization to the GITEX Future Stars event held in Dubai and organized by GITEX, which celebrates its 39th edition in the current year 2019, between October 6 and 10.

GITEX Technology Week is one of the most important fairs in the Arab Emirates in the field of electronics. The event is very important for the country since in this area, the Arab economy is experiencing an economic increase. In the fair, technological products and innovations are exhibited, such as artificial intelligence, 5G or smart cities, in addition to offering talks and conferences in that field, bringing together all the talent and technological and scientific advances of the Middle East, North Africa and South Asia. Usually up to 140 different countries participate and more than 100,000 visitors are expected.

Sustainable mobility and smart cities are one of most interesting topics of this technological meeting held in Dubai. This meeting allows international investors to get in touch with a market that is in continuous growth.

GITEX and GITEX Future Stars are looking for business angels that may have a role in various programs such as speakers, mentors for new companies or jurors.

For the first time, GITEX Technology Week and GITEX Future Stars will feature a combined conference programme, bringing the best of both worlds, tech titans and startups, in one truly empowering agenda.

GITEX Future Stars is where the world’s most imaginative ideas are seen live in action, where technologies like blockchain and AI go beyond being buzzwords to become business realities, and where industries evolve in real-time.

Albert Colomer has been present in one of the most important fairs in the world in the field of technology and innovation, representing the EBAN organization, which has been actively involved in the agenda of this great event for the third consecutive year.[:]