[:ca]Albert Colomer, segon per la dreta, en la sessió de constitució de MedAngels, a Alexandria.

 

  • La local Banc és una de les cofundadores de MedAngels, que neix a Alexandria

Dissabte, 5 d’octubre de 2019. La xarxa de “business angels” segueix creixent. La darrera proposta arriba de diferents països del Mediterrani i en el que ha participat de forma determinant l’egarenca Banc, Business of Angels Network de Catalunya, entitat nascuda de Cecot. La MedAngels és la primera xarxa de “business angels” dels països del Mediterrani i es va llançar oficialment a l’emblemàtica Biblioteca de la ciutat marítima d’Alexandria, a Egipte. El llançament va tenir lloc durant el Techne Summit, la trobada de Business Angels Mediterrània.

MedAngels està co-fundada pel terrassenc Albert Colomer, president d’Autoocupació, juntament amb Tarek El Kandy, fundador d’Alex Angels i inversors de set països de la ribera mediterrània. La xarxa MedAngels agrupa i coordina xarxes de “business angels” de França, Espanya, Grècia, Tunísia, Marroc, Egipte, Líban, Eslovènia i Croàcia entre d’altres.

“Establir una xarxa de “business angels” del Mediterrani és crucial per facilitar les inversions inicials no només a cada país sinó entre 21 països del Mediterrani. Construir una xarxa de confiança que promou la inversió entre països és molt necessària a més facilitarà la connexió entre Àfrica, Europa i l’Orient Mitjà” van declarar els fundadors de Med Angels, Albert Colomer, fundador de Banc i membre del Board de l’European Business Angels Network Eban.

”Construir una xarxa de confiança que promou la inversió entre països és molt necessària a més facilitarà la connexió entre Àfrica, Europa i l’Orient Mitjà”

ALBERT COLOMER Vicepresident de Banc

A continuació de la sessió de constitució, i davant de centenars d’emprenedors, inversors i responsables de l’ecosistema emprenedor de diferents països de la Mediterrània, al Gran Saló de la Biblioteca d’Alexandria, el congrés va continuar amb la conferència “Acceleració d’Inversors i Emprenedors del Mediterrani”, amb la participació d’Albert Colomer, vicepresident de Business Angels Network Catalunya, Nazeh Ben Ammar, president de Carthage Business Angels (Tunísia); Loay El-Shawarby, co-fundador d’Alex Angels (Egypt); Marcel Dridje, president de Sophia Business Angels (France) i Keith Wallace, soci directiu de DeInvesteerders Club.

Ivan Jovetic, president de Montenegro Business Angels Network (Meban) juntament amb Nicholas Rouhana i Corine Kiame de Lebanese IM Capital i representant les xarxes de Business Angels Sedars i el Fons de Dones Inversores del Líban van participar en l’esdeveniment.[:es]Albert Colomer, segundo por la derecha, en la sesión de constitución de MedAngels, en Alejandría.

 

  • La local Banc es una de las cofundadoras de MedAngels, que nace en Alejandría

Sábado, 5 de octubre de 2019. La red de “business angels” sigue creciendo. La última propuesta llega de diferentes países del Mediterráneo y en el que ha participado de forma determinante el egarense Banc, Business of Angels Network de Cataluña, entidad nacida de Cecot. La MedAngels es la primera red de “business angels” de los países del Mediterráneo y se lanzó oficialmente en la emblemática Biblioteca de la ciudad marítima de Alejandría, en Egipto. El lanzamiento tuvo lugar durante el Techne Summit, el encuentro de Business Angels Mediterráneo.

MedAngels está co-fundada por el egarense Albert Colomer, presidente de Autoocupació, junto con Tarek El Kandy, fundador de Alex Angels e inversores de siete países de la ribera mediterránea. La red MedAngels agrupa y coordina redes de “business angels” de Francia, España, Grecia, Túnez, Marruecos, Egipto, Líbano, Eslovenia y Croacia entre otros.

“Establecer una red de “business angels” del Mediterráneo es crucial para facilitar las inversiones iniciales no sólo en cada país sino entre 21 países del Mediterráneo. Construir una red de confianza que promueve la inversión entre países es muy necesaria además facilitará la conexión entre África, Europa y Oriente Medio” declararon los fundadores de Med Angels, Albert Colomer, fundador de Banc y miembro del Board de la European Business Angels Network Eban.

”Construir una red de confianza que promueve la inversión entre países es muy necesaria además facilitará la conexión entre África, Europa y Oriente Medio”

ALBERT COLOMER Vicepresidente de Banc

Después de la sesión de constitución, y ante cientos de emprendedores, inversores y responsables del ecosistema emprendedor de diferentes países del Mediterráneo, en el Gran Salón de la Biblioteca de Alejandría, el congreso continuó con la conferencia “Aceleración de Inversores y Emprendedores del Mediterráneo “, con la participación de Albert Colomer, vicepresidente de Business Angels Network Catalunya, Nazeh Ben Ammar, presidente de Carthage Business Angels (Túnez); Loay El-Shawarby, co-fundador de Alex Angels (Egypt); Marcel Dridje, presidente de Sophia Business Angels (Francia) y Keith Wallace, socio directivo de DeInvesteerders Club.

Ivan Jovetic, presidente de Montenegro Business Angels Network (Meban) junto con Nicholas Rouhana y Corine Kiame de Lebanese IM Capital y representando las redes de Business Angels Sedars y el Fondo de Mujeres Inversoras del Líbano participaron en el evento.[:en]Albert Colomer, second on the right, in the MedAngels constitution session in Alexandria.

 

  • The local Banc is one of the co-founders of MedAngels, born in Alexandria

Saturday, October 5, 2019. The network of “business angels” continues to grow. The last proposal comes from different countries of the Mediterranean and in which has participated decisively the egarense Banc, Business of Angels Network of Catalonia, an entity arise from Cecot. MedAngels is the first network of business angels in the Mediterranean countries and was officially launched at the emblematic Library of the maritime city of Alexandria, in Egypt. The launch took place during the Techne Summit, the meeting of Mediterranean Business Angels.

MedAngels is co-founded by the egarense Albert Colomer, President of Autoocupació, along with Tarek El Kandy, founder of Alex Angels and investors from seven countries on the Mediterranean shore. The MedAngels network groups and coordinates networks of business angels from France, Spain, Greece, Tunisia, Morocco, Egypt, Lebanon, Slovenia and Croatia among others.

“Establishing a network of business angels in the Mediterranean is crucial to facilitate initial investments not only in each country, but also between 21 Mediterranean countries. Building a trust network that promotes investment between countries is very necessary and will also facilitate the connection between Africa, Europe and the Middle East” said the founders of Med Angels, Albert Colomer, founder of Banc and member of the Board of the European Business Angels Network Eban.

”Building a trust network that promotes investment between countries is very necessary and will also facilitate the connection between Africa, Europe and the Middle East”

ALBERT COLOMER Vice President of Banc

After the constitution session, and in front of hundreds of entrepreneurs, investors and managers of the entrepreneurial ecosystem of different Mediterranean countries, in the Great Hall of the Library of Alexandria, the congress continued with the conference “Acceleration of Investors and Entrepreneurs of the Mediterranean”, with the participation of Albert Colomer, vice president of Business Angels Network Catalunya, Nazeh Ben Ammar, president of Carthage Business Angels (Tunisia); Loay El-Shawarby, co-founder of Alex Angels (Egypt); Marcel Dridje, president of Sophia Business Angels (France) and Keith Wallace, managing partner of DeInvesteerders Club.

Ivan Jovetic, president of Montenegro Business Angels Network (Meban) together with Nicholas Rouhana and Corine Kiame of Lebanese IM Capital and representing the networks of Business Angels Sedars and the Fund of Women Investors of Lebanon participated in the event.[:]