[:ca]Barcelona, 26 de setembre de 2019. BANC a través d’un conveni amb ENISA, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un ENISA per l’empresa  “Asutec Electronic SL”.

Asutec es un proveïdor europeu d’elements electrònics per comandar cobertes de piscines i para-sols i permetre l’automatització. Té com a missió convertir-se en l’empresa de referencia en el sector a nivell europeu.

Dins la missió de Business Angels Network de Catalunya de donar suport a les diferents iniciatives d’emprenedoria i empresarials ha arribat a un acord de partnering amb Asutec per consolidar el seu pla de negoci i assolir els seus objectius.

Aquest acord està vinculat a dotar de recursos tant d’inversors privats com institucionals com el ENISA que responen a un pla d’acompanyament per recolzar l’assoliment dels objectius d’Asutec.

Asutec ha desenvolupat la millor caixa electrònica, que pot comandar qualsevol tipus de motor del mercat i disposa d’una sèrie de prestacions extres (aturada de seguretat i possibilitat de submergir el motor), que el diferencien de la competència. El mercat en el que actua Asutec es un sector en creixement. El 2017 a Espanya, per exemple, les empreses del sector piscina van facturar un 9% més que l’any anterior.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN). Durant el 2018, la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business angels i 114.000€ dels mateixos promotors.

Business Angels Network de Catalunya - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:es]Barcelona, 26 de septiembre de 2019. BANC a través de un convenio con ENISA, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANC ha conseguido un ENISA para la empresa  “Asutec Electronic SL”.

Asutec es un proveedor europeo de elementos electrónicos para comandar cubiertas de piscinas y parasoles y permitir la automatización. Tiene como misión convertirse en la empresa de referencia en el sector a nivel europeo.

Dentro de la misión de Business Angels Network de Catalunya de apoyar a las diferentes iniciativas de emprendimiento y empresariales ha llegado a un acuerdo de partnering con Asutec para consolidar su plan de negocio y lograr sus objetivos.

Este acuerdo está vinculado a dotar de recursos tanto de inversores privados como institucionales como el ENISA que responden a un plan de acompañamiento para apoyar el logro de los objetivos de Asutec.

Asutec ha desarrollado la mejor caja electrónica, que puede comandar cualquier tipo de motor del mercado y dispone de una serie de prestaciones extras (parada de seguridad y posibilidad de sumergir el motor), que lo diferencian de la competencia. El mercado en el que actúa Asutec es un sector en crecimiento. El 2017 en España, por ejemplo, las empresas del sector piscina facturaron un 9% más que el año anterior.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. A la vez, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el respaldo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN). Durante el 2018, la red Business Angels Network de Catalunya ha contribuido a capitalizar 424.000€ en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000€ de business angels y 114.000€ de los mismos promotores.

Business Angels Network de Catalunya - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:en]Barcelona, September 26, 2019. Business Angels Network de Catalunya, through an agreement with ENISA, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects. In this case, the Business Angels Network de Catalunya network has achieved an ENISA for the company “Asutec Electronic SL”.

Asutec is a European supplier of electronic elements to command covers of swimming pools and parasols and allow automation. Its mission is to become the reference company in the sector at European level.

Within the mission of Business Angels Network de Catalunya to support the different entrepreneurship and business initiatives, it has reached a partnership agreement with Asutec to consolidate its business plan and achieve its objectives.

This agreement is linked to providing resources from both private and institutional investors such as ENISA that respond to an accompaniment plan to support the achievement of Asutec’s objectives.

Asutec has developed the best electronic box, which can command any type of engine on the market and has a series of extra features (safety stop and possibility to submerge the engine), which differentiate it from the competition. The market in which Asutec operates is a growing sector. In 2017 in Spain, for example, companies in the pool sector billed 9% more than the previous year.

About Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya was the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the Cecot and Autoeocupació. At the same time, Business Angels Network de Catalunya is supported by ACCIÓ and is integrated into the Xarxa d’Inversors Privats (XIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). During 2018, the Business Angels Network de Catalunya network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters.

Business Angels Network de Catalunya - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUÑA

C/Venezuela, 103, 1.º pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 - info@bancat.com[:]