[:ca]Atès que la manca d’accés al finançament continua essent el principal obstacle per a les empreses innovadores de la regió MENA, THE NEXT SOCIETY, a través d’EBAN i Business Angels Network de Catalunya, proposa el dia 3 i 4 d’octubre aquest coaching de 16 hores sobre “Preparar-se per a la diligència deguda” per ajudar els participants a fer negocis al següent nivell millorant la penetració del mercat, la seva estratègia de vendes, el pla de negocis financer i les habilitats de llançament, amb l’objectiu final de convèncer un inversor que signi un acord durant una reunió de poder.

A més, donat el paper central que juguen les BSO en el camí d’un emprenedor, es convida almenys un BSO per país a acompanyar els empresaris per no treballar només amb la preparació per a la inversió, sinó també per compartir la manera en què les xarxes de BA i VC s’estructuren en el seu país respectiu.

Aquesta serà l’ocasió per discutir encara més l’accés a les estratègies de finançament a nivell nacional i regional.[:es]Dado que la falta de acceso a la financiación sigue siendo el principal obstáculo para las empresas innovadoras de la región MENA, THE NEXT SOCIETY, a través de EBAN y Business Angels Network de Catalunya, propone el día 3 y 4 de octubre este coaching de 16 horas sobre “Prepararse para la diligencia debida” para ayudar a los participantes a hacer negocios al siguiente nivel mejorando la penetración del mercado, su estrategia de ventas, el plan de negocios financiero y las habilidades de lanzamiento, con el objetivo final de convencer a un inversor que firme un acuerdo durante una reunión de poder.

Además, dado el papel central que juegan las BSO en el camino de un emprendedor, se invita al menos un BSO por país a acompañar a los empresarios por no trabajar sólo con la preparación para la inversión, sino también para compartir la manera en que las redes de BA y VC estructuran en su país respectivo.

Esta será la ocasión para discutir aún más el acceso a las estrategias de financiación a nivel nacional y regional.[:en]

As the lack of access to finance remains the main obstacle for innovative companies in the MENA region, THE NEXT SOCIETY, through EBAN and Business Angels Network de Catalunya, proposes this 16-hour coaching on “Preparing for due Diligence” in order to help participants take their business to the next level by improving market penetration, their sales strategy, financial business plan and pitching skills, with the ultimate goal to convince an investor to sign a deal during a Power Meeting!

Besides, given the central role that BSOs play in an entrepreneur’s journey, at least one BSO per country is invited to accompany entrepreneurs in order not only to work on investment readiness with them but also to share the way networks of BAs and VCs are structured in their respective country.

This will be the occasion to further discuss access to finance strategies at national and regional levels.

 

 [:]