[:ca]

  • Global Candace és pionera en oferir solucions innovadores per al sector de la logística marítima i en breu entrarà al sector aeri i al terrestre.

 

 Barcelona, 24 de maig de 2019. Global Candace es va constituir el mes d’octubre del 2017 de la mà de l’emprenedora Alejandra Moreno Feites, a qui l’equip de Business Angels Network de Catalunya defineix com una dona visionaria i que durant la seva trajectòria professional ha desenvolupat diferents tasques i funcions en empreses com Accenture España, Manpower, TNT Cycles, Desigual, Barentz o Quimidroga. En les darreres empreses Alejandra va realitzar tasques en departaments d’import/export, fet que va promoure la idea empresarial de desenvolupar i comercialitzar el software de gestió empresarial pioner al mercat orientat a la logística marítima que ofereix Global Candace. Aquest software automatitza els processos de seguiment d’importacions i exportacions per via marítima en una plataforma que genera una base de dades corporativa i que es nodreix el sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) utilitzat per cada empresa i permet a les empreses saber a temps real, i des de qualsevol dispositiu mòbil, ordinador o tauleta, quan una mercaderia no arribarà a temps, preveient possibles demores i incidències.  El benefici que estan obtenint les empreses que ja fan ús del desenvolupament de Global Candace és una millora exponencial de l’eficiència de cerca de vaixells i mercaderies ja que elimina les cerques manuals, guanya temps i estalvia diners. L’èxit del software ha fet que l’empresa hagi posat els ulls en els sectors aeri i terrestre on properament comercialitzaran la seva solució.

 

El mes d’octubre de 2018, just un any després de la seva constitució, Global Candace va confiar en la xarxa Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network de Catalunya, el seu projecte per tal de trobar un inversor privat que apostés i s’impliqués en l’empresa i així ha estat. En els últims vuit anys, la xarxa degana a tot l’estat espanyol de Business Angels, ha aconseguit 5,8 milions d’euros per a 62 projectes vinculats a la innovació.

 

Durant el 2018, la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business àngels i 114.000€ dels mateixos promotors. Els 424.000€ en equity equivalen a un 10% d’una valoració Post Money global de 4,1 milions d’euros en la qual els business àngels adquireixen el 7,5%. En quant a tramitacions d’ajuts, durant el 2018 es van aconseguir 585.000€ en préstecs tous, per a 6 projectes.De forma agregada, en el conjunt dels darrers 15 anys, Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a mobilitzar 204 bus¡ness àngels, en 94 operacions amb un promig de 2,7 business àngels per operació i 13,4 milions € (tant de fundadors com de business àngels) amb un promig de 142.000 € per operació.

 


 

 

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).[:es] 

  • Global Candace es pionera en ofrecer soluciones innovadoras para el sector de la logística marítima y en breve entrará en el sector aéreo y el terrestre.

 

Barcelona, ​​24 de mayo de 2019. Global Candace se constituyó en octubre de 2017 de la mano de la emprendedora Alejandra Moreno Feito, a quien el equipo de Business Angels Network de Catalunya define como una mujer visionaria y que durante su trayectoria profesional ha desarrollado diferentes tareas y funciones en empresas como Accenture España, Manpower, TNT Cycles, Desigual, Barents o Quimidroga. En las últimas empresas Alejandra realizó tareas en departamentos de import / export, lo que promovió la idea empresarial de desarrollar y comercializar el software de gestión empresarial pionero en el mercado orientado a la logística marítima que ofrece Global Candace. Este software automatiza los procesos de seguimiento de importaciones y exportaciones por vía marítima en una plataforma que genera una base de datos corporativa y que se nutre el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) utilizado por cada empresa y permite a las empresas saber a tiempo real, y desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o tableta, cuando una mercancía no llegará a tiempo, previendo posibles demoras e incidencias. El beneficio que están obteniendo las empresas que ya hacen uso del desarrollo de Global Candace es una mejora exponencial de la eficiencia de búsqueda de barcos y mercancías ya que elimina las búsquedas manuales, gana tiempo y ahorra dinero. El éxito del software ha hecho que la empresa haya puesto los ojos en los sectores aéreo y terrestre donde próximamente comercializarán su solución.


En octubre de 2018, justo un año después de su constitución, Global Candace confió en la red Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network de Cataluña, su proyecto a fin de encontrar un inversor privado que apostara y se implicara en el empresa y así ha sido. En los últimos ocho años, la red decana en todo el estado español de Business Angels, ha conseguido 5,8 millones de euros para 62 proyectos vinculados a la innovación.

 

Durante el 2018, la red Business Angels Network de Catalunya ha contribuido a capitalizar 424.000 € en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000 € de business ángeles y 114.000 € de los mismos promotores. Los 424.000 € en equity equivalen a un 10% de una valoración Post Money global de 4,1 millones de euros en la que los business ángeles adquieren el 7,5%. En cuanto a tramitaciones de ayudas, durante el 2018 se consiguieron 585.000 € en préstamos blandos, para 6 projectes. De forma agregada, en el conjunto de los últimos 15 años, BANCO ha contribuido a movilizar 204 business ángeles, en 94 operaciones con un promedio de 2,7 business ángeles para operación y 13,4 millones € (tanto de fundadores como de business ángeles) con un promedio de 142.000 € por operación.

 

 Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC ha sido la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació, con el apoyo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Además, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el apoyo de ACCIÓN y está integrada en la Red de Inversores Privados (CHIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN) .[:en] 

  • Global Candace is a pioneer in offering innovative solutions for the maritime logistics sector and will soon enter the air and land sector.

 

Barcelona, May 24, 2019. Global Candace was established in October 2017 by the entrepreneur Alejandra Moreno Feito, whom the Business Angels Network de Catalunya team defines as a visionary woman and who during her professional career has developed different tasks and functions in companies such as Accenture Spain, Manpower, TNT Cycles, Desigual, Barents or Quimidroga. In the last companies Alejandra carried out tasks in import / export departments, which promoted the business idea of developing and marketing the pioneer business management software in the market oriented to maritime logistics offered by Global Candace. This software automates the processes of monitoring of imports and exports by sea on a platform that generates a corporate database and that nourishes the enterprise resource planning system (ERP) used by each company and allows companies to know in rea time, and from any mobile device, computer or tablet, when a merchandise will not arrive on time, anticipating possible delays and incidents. The benefit that companies that already make use of the Global Candace development are obtaining is an exponential improvement in the search efficiency of ships and merchandise since it eliminates manual searches, saves time and saves money. The success of the software has meant that the company has set its sights on the air and land sectors where they will soon market their solution.

In October 2018, just one year after its establishment, Global Candace relied on the Business Angels Network de Catalunya network, Business Angels Network of Catalonia, its project in order to find a business angel to station and get involved in the company and so it has been. In the last eight years, the network has been dean throughout the Spanish state of Business Angels, has obtained 5.8 million euros for 62 projects linked to innovation.

During 2018, the Business Angels Network de Catalunya network has contributed to capitalize € 424,000 in equity, which are divided into four operations that have mobilized € 310,000 of business angels and € 114,000 of the same promoters. The € 424,000 in equity is equivalent to 10% of a global Post Money valuation of 4.1 million euros in which business angels acquire 7.5%. As for aid procedures, during 2018 € 585,000 were obtained in soft loans, for 6 projects. In addition, over the past 15 years, Business Angels Network de Catalunya has contributed to mobilize 204 business angels, in 94 operations with an average of 2.7 business angels for operation and € 13.4 million (both founders and business angels) with an average of € 142,000 per operation.

 

 

About Business Angels Network de Catalunya

BANC has been the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the business association Cecot and Autoocupació, with the support of the Catalan Institute of Finance (ICF). In addition, Business Angels Network de Catalunya is supported by ACCIÓ and is integrated into the Private Investor Network (CHIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN).

 [:]