[:ca]BANC a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “Blockchain Institute & Technology, blintech”

El Blockchain Institute & Technology, blintech, és el primer centre privat de formació reglada de Blockchain i tecnologies disruptives a nivell internacional nascut a Barcelona al desembre de 2017. L’objectiu de Blintech és ajudar als professionals i empreses a ser líders en la revolució 4.0 que estem vivint.

Dins la missió de BANC de recolzar les iniciatives d’emprenedoria i empresarials ha arribat a un acord de partnering amb el Blockchain Institute & Technology per consolidar el seu pla de negoci a nivell nacional i expansió internacional. Fent un aposta clara pel talent del país.

Aquest acord està vinculat a dotar de recursos tant d’inversors privats com institucionals com el Microbank que responen a un plà d’acompanyament continuat al llarg del temps per recolzar l’assoliment els seus objectius de Blintech.

En el seu primer any de vida, 2018, per les aules pioneres de Blintech varen passar més de 108 alumnes pels diferents postgraus i executive programs basats en blockchain convertint-se en un referent del rector. Convertint-se en un cas d’èxit d’emprenedoria nascut a la ciutat de Barcelona en tant sols un any.

El Blockchain Institute & Technology compta amb el recolzament d’institucions referents com IBM, EADA Business School i la Generalitat de Catalunya.

Pàgina web de la companyia 

 Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

[:es]BANC a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red BANC ha conseguido un Microcrédito para la empresa “Blockchain Institute & Technology, blintech”

El Blockchain Institute & Technology, blintech, es el primer centro privado de formación reglada de Blockchain y tecnologías disruptivas a nivel internacional nacido en Barcelona en diciembre de 2017. El objetivo de Blintech es ayudar a los profesionales y empresas a ser líderes en la revolución 4.0 que estamos viviendo.

Dentro de la misión de BANC de apoyar las iniciativas de emprendimiento y empresariales ha llegado a un acuerdo de partnering con el Blockchain Institute & Technology para consolidar su plan de negocio a nivel nacional y expansión internacional. Haciendo un apuesta clara por el talento del país.

Este acuerdo está vinculado a dotar de recursos tanto de inversores privados como institucionales, como el Microbank, que responden a un plan de acompañamiento continuado a lo largo del tiempo para apoyar el logro sus objetivos de Blintech.

En su primer año de vida, 2018, por las aulas pioneras de Blintech pasaron más de 108 alumnos por los diferentes posgrados y executive programs basados ​​en blockchain convirtiéndose en un referente del rector. Convirtiéndose en un caso de éxito de emprendimiento nacido en la ciudad de Barcelona en tan solo un año.

El Blockchain Institute & Technology cuenta con el apoyo de instituciones referentes como IBM, EADA Business School y la Generalidad de Cataluña

Pàgina web de la companyia

Sobre BANC

BANC ha sido la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació, con el apoyo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Además, BANC cuenta con el apoyo de ACCIÓN y está integrada en la Red de Inversores Privados (CHIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN) .

[:en]BANC, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects, the BANC network has obtained a Microcredit for the company “Blockchain Institute & Technology, blintech”

The Blockchain Institute & Technology, blintech, is the first private regulated training center for Blockchain and disruptive technologies born in Barcelona in December 2017. Blintech’s goal is to help professionals and companies to be leaders in the 4.0 revolution that we are living.

Within BANC’s mission of supporting entrepreneurship and business initiatives, it has reached a partnership agreement with the Blockchain Institute & Technology to consolidate its business plan at national level and international expansion. Making a clear commitment to the country’s talent.

This agreement is linked to providing resources from both private and institutional investors such as the Microbank that respond to a continuous accompaniment plan over time to support the achievement of their Blintech objectives.

In its first year of life, 2018, through the pioneer classrooms of Blintech, more than 108 students passed through the different postgraduate and executive programs based on blockchain becoming a reference for the rector. Becoming a case of entrepreneurship success born in the city of Barcelona in just one year.

The Blockchain Institute & Technology has the support of leading institutions such as IBM, EADA Business School and the Generalitat of Catalunya.

Company’s Webpage

About BANC

BANC has been the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the employer’s association Cecot and de Autoocupació, with the support of the Catalan Institute of Finance (ICF). In addition, BANC is supported by ACCIÓ and is integrated into the Private Investor Network (CHIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN).

 [:]