[:ca]

Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “The EVENT-App Company”, centrada en salvar el coneixement en formacions i esdeveniments professionals. L’empresa ha desenvolupat SaveKnow, una App nativa (tant per iOS com per Android) més una plataforma web que permet salvar tot el coneixement generat en una formació, congrés o conferència.

Business Angels Network de Catalunya a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador.

Més informació sobre Saveknow: 

Amb Saveknow, els assistents poden emportar-se tot el coneixement generat en el seu mòbil allà a on vagin i consultar-ho des de qualsevol dispositiu sempre que vulguin, oferint una millor protecció de la propietat intel·lectual dels ponents i impactes publicitaris pels sponsors, molt més enllà de les dates de l’esdeveniment.

 Al finalitzar cada ponència de l’esdeveniment, es genera de forma automàtica un vídeo de diapositives i veus, amb les explicacions del ponent per cada diapositiva, les veus dels assistents al torn de preguntes i altre coneixement generat a l’esdeveniment.

Els vídeos de les ponències queden conservats a la compte d’usuari dels assistents al Cloud, perquè ho puguin consultar sempre que vulguin, sense límit de temps, des de qualsevol  smartphone, tablet, ordinador, Smart TV o pissarra electrònica.

Al inici de cada vídeo de cada ponència, apareixen els logos dels sponsors amb un link directe cap a la seva pàgina web, generant-les així impactes publicitaris molt més enllà de les dates de l’esdeveniment i facilitant la consulta als assistents.

 

Video SaveKnow English

Vídeo SaveKnow Castellà

 [:es]

BANC ha conseguido un Microcrédito para la empresa “The EVENT-App Company”, centrada en salvar el conocimiento en formaciones y eventos profesionales. La empresa ha desarrollado SaveKnow, una App nativa (tanto para iOS como para Android) más una plataforma web que permite salvar todo el conocimiento generado en una formación, congreso o conferencia.

BANC a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador.

Más información sobre Saveknow: 

Con Saveknow, los asistentes pueden llevarse todo el conocimiento generado en su móvil allá donde vayan y consultarlo desde cualquier dispositivo siempre que quieran, ofreciendo una mejor protección de la propiedad intelectual de los ponentes e impactos publicitarios por los sponsors , mucho más allá de las fechas del evento.

Al finalizar cada ponencia del evento, se genera de forma automática un vídeo de diapositivas y voces, con las explicaciones del ponente por cada diapositiva, las voces de los asistentes al turno de preguntas y otro conocimiento generado al evento.

Los vídeos de las ponencias quedan conservados en la cuenta de usuario de los asistentes al Cloud, para que lo puedan consultar cuando quieran, sin límite de tiempo, desde cualquier smartphone, tablet, ordenador, Smart TV o pizarra electrónica.

Al inicio de cada vídeo de cada ponencia, aparecen los logos de los patrocinadores con un link directo hacia su página web, generándose así impactos publicitarios mucho más allá de las fechas del evento y facilitando la consulta a los asistentes.

 

Video SaveKnow English

Vídeo SaveKnow Castellà[:en]

Business Angels Network de Catalunya has achieved a Microcredit for the company “The EVENT-App Company”, focused on saving knowledge in training and professional events. The company has developed SaveKnow, a native App (both for iOS and Android) plus a web platform that saves all the knowledge generated in a training, conference or conference.
Business Angels Network de Catalunya, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects.
More information about Saveknow:

With Saveknow, attendees can take all the knowledge generated on their mobile wherever they go and consult it from any device whenever they want, offering better protection of the intellectual property of the speakers and advertising impacts by the sponsors, far beyond the dates of the event.

At the end of each presentation of the event, a video of slides and voices is automatically generated, with the explanations of the speaker for each slide, the voices of those attending the question time and other knowledge generated about the event.

The videos of the presentations are kept in the user account of the attendees to the Cloud, so that they can consult it whenever they want, without a time limit, from any smartphone, tablet, computer, Smart TV or electronic board.

At the beginning of each video of each presentation, the logos of the sponsors appear with a direct link to their website, thus generating advertising impacts well beyond the dates of the event and facilitating the consultation of the attendees.

Video SaveKnow English

Vídeo SaveKnow Spanish

 [:]