[:ca]

Fòrum per celebrar els 15 anys de Business Angels Network de Catalunya. Business Angels Network de Catalunya.

* L’acte es celebrarà el proper dijous 11 a l’Edifici Telefònica Diagonal 00.

* Durant aquests 15 anys, Business Angels Network de Catalunya ha contribuït a injectar 11,8 K d’€ en l’equity d’una setantena de projectes.

Barcelona, 10 d’ octubre de 2018. Aquest any, la Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) celebra que des de fa 15 anys han contribuït a mobilitzar 165 Business Angels en 88 operacions d’inversió, generant una injecció acumulada de 11.8 Milions d’€ en l’equity de 69 projectes. Tanmateix, la xarxa també ha aportat més de 5,2 Milions d’€ en finançament addicional per altres 57 projectes innovadors, majoritàriament en préstecs participatius.

Per tal de celebrar aquesta data tant significativa, la xarxa ha organitzat un FÒRUM per al proper dijous 11 d’octubre de 11,45h. a 14,00h. a la Torre Telefónica (Avinguda Diagonal 00, de Barcelona).

Aquest acte de celebració, que serà conduït pel Sr. Albert Colomer (Director de Business Angels Network de Catalunya), serà presentat pel Sr. Kim Faura (Director General de Telefònica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i R. Múrcia) i el Sr. Antoni Abad (President de Business Angels Network de Catalunya i CECOT).

A continuació de la presentació, hi haurà una taula rodona que sota el títol “Innovant en la cultura del finançament”  comptarà amb la presència de dos business angels i dos emprenedors, María José Pedragosa  de POPSICASE, i Marc Martinell de MINORYX.

A les 12,30h s’iniciarà la primera part del  Fòrum de Inversió, on exposaran les següents empreses: AIRNING, Plataforma online per gestionar les reclamacions d’incidències aèries i saber els drets dels viatgers.REWANS, APP mòbil que a través d’un joc que ofereix premis als usuaris, actua de solució per a les marques que volen invertir en accions de màrqueting innovadores.APPORIGEN aplicació informàtica al núvol amb més capacitat d’adaptabilitat a les particularitats de cada client. El “wordpress” de les aplicacions de gestió empresarials.

Seguidament es realitzarà una segona taula rodona sota el nom “Financem la innovació. Capitalitzem el Talent” amb la participació del Sr. Oriol Lendínez de Microbank, Sr. David Quílez de Banc Sabadell, Sr. Emili Gómez de l’Institut Català de Finances, i el Sr. Edgar García de l’ ICEC).

Per finalitzar la jornada,  hi haurà la segona part del Fòrum d’inversió. Participaran representants de les següents empreses:

THE PETER’S BRAND, una marca de moda de Barcelona que neix amb el objectiu de reinventar el concepte de “calçotets”.GA ESPORTS, Club d’esports que ofereix una gran experiència d’entreteniment i pertinença als aficionats d’esports electrònicsTEKEFINGERS un innovador i nou concepte de tapes, destinat a centres d’oci, parcs i ciutats on s’ofereix com a franquícia.

Al finalitzar hi haurà un espai de Networking amb piscolabis.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal Cecot i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Business Angels Network de Catalunya està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).[:es]

Forum para celebrar 15 años del Banco. Business Angels Networking Catalunya.

* El evento se llevará a cabo el jueves 11 al edificio del Telefonica Diagonal 00. 

* Durante estos 15 años,  Banc ha contribuido a inyectar 11,8 K € en la equidad de un proyecto de 70.

Barcelona, 10 de octubre de 2018. Este año, la red de negocios Business Angels de Catalunya (Banc) sostiene que durante 15 años ha contribuido a movilizar 165 Angels de negocios en 88 de inversión, generando una inyección acumulativa de €11,8 millones en la equidad de 69 proyectos. Sin embargo, la red también ha aportado más de €5,2 millones en fondos adicionales para otros 57 proyectos innovadores, principalmente en préstamos participativos.

Con el fin de celebrar esta fecha tanto significativa, la red ha organizado un foro para el próximo jueves 11 de octubre 11, 45. a las 14:00 h. la Torre Telefónica (Avenida Diagonal 00, Barcelona).

Este acto de celebración, que será dirigido por el Sr. Albert Colomer (Director de Banc), será presentado por el Sr. Kim Faura (Director General de Telefónica en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y  Murcia) y el Sr. Antoni Abad (CECOT y Presidente del Banc).

Después de la presentación, habrá un panel de discusión bajo el título “innovando en la cultura de la financiación” contará con la presencia de dos Business Angels y dos emprendedores, María José Pedragosa de POPSICASE, y Marc Martinell de MINORYX.

A las 12:30 PM se iniciará la primera parte del Foro de inversión, en el que se presentarán las siguientes empresas: aerolíneas, plataforma online para gestionar problemas aéreos y reivindicaciones para conocer los derechos de los viajeros.

REWANS, aplicación móvil a través de un juego que ofrece premios a los usuarios, actos de solución para marcas que quieren invertir en actividades de marketing innovadoras.

APPORIGEN aplicación informática en la nube con mayor adaptabilidad a las particularidades de cada cliente. La “wordpress” de las aplicaciones de gestión empresarial.

Luego habrá una segunda mesa redonda bajo el nombre de “Financiamos la innovación. Capitalitzemos el talento” con la participación del Sr. Oriol Lendínez de Microbank, el Sr. David Quílez del Banco Sabadell, el Sr. Emilio Gómez del Instituto Catalán de finanzas, y el Sr. Edgar García de ICEC.

Al final del día, habrá la segunda parte del Foro de inversiones. Representantes de las siguientes empresas: la marca de Pedro, una marca de moda que se fundó con el objetivo de reinventar el concepto de “shorts”.

GA Esports Club deportivo que ofrece una gran experiencia de entretenimiento y pertenencia a los aficionados de los deportes electrónicos TEKEFINGERS un innovador y nuevo concepto de tapas, destinados a centros de ocio, parques y ciudades donde se ofrece como franquicia.

Al final habrá un espacio para el networking.

Sobre Business Angels Network de Catalunya,

En el Banco, el primer banco de la red catalana de Business Angels, nace como iniciativa de la Asociación CECOT y la Fundación privada para la promoción del trabajo autónomo de Cataluña (AUTOOCUPACIO) con el apoyo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El Banco está integrado en la red de inversores privados (Xip), es miembro de la Asociación Española de negocios Ángeles Networks (AEBAN), de la red europea de negocios Angels y es miembro del promotor mundial de la red empresarial Angels de España (GBAN).

 

 [:en]

  • The event will be held on Thursday 11 to the Telephone Building Diagonal 00.
  • During these 15 years, the Business Angels Network de Catalunya has contributed to inject 11.8 K € in the equity of a 70 projects.

Barcelona, 10 October 2018. This year, the Business Angels Network Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) holds that for 15 years has contributed to mobilizing 165 Business Angels in 88 of investment, generating a cumulative injection of € 11.8 million in the equity of 69 projects. However, the network also has contributed more than € 5.2 million in additional funding for other 57 innovative projects, mostly in loans.

In order to celebrate this date both significant, the network has organized a forum for next Thursday 11 October 11, 45. at 14:00 h. the Torre Telefónica (Av. Diagonal 00, Barcelona).

This Act of celebration, which will be led by Mr. Albert Colomer (Business Angels Network de Catalunya Manager), will be presented by Mr. Kim Faura (General Director of Telefónica in Catalonia, Valencian Community, Balearic Islands and Murcia) and Mr. Antoni Abad (CECOT and Business Angels Network de Catalunya President).

Following the presentation, there will be a panel discussion under the title “Innovating in the culture of the financing” will feature the presence of two business angels and two entrepreneurs, María José Pedragosa of POPSICASE, and Marc Martinell of MINORYX.

At 12:30 pm will begin the first part of the Investment Forum, which will present the following companies: AIRNING, online platform to manage air issues and claims to know the rights of travellers. REWANS, mobile APP through a game that offers prizes to the users, acts of solution for brands that want to invest in innovative marketing activities. APPORIGEN computer application in the cloud with more adaptability to the particularities of each client. The “wordpress” business management applications.

Then there will be a second round table under the name “we finance innovation. Capitalitzem the Talent “with the participation of Mr. Oriol Lendínez of Microbank, Mr. David Quílez of Banco Sabadell, Mr. Emilio Gómez of the Catalan Institute of finance, and Mr. Edgar García of ICEC).

By the end of the day, there will be the second part of the Investment Forum. Representatives of the following companies:

The PETER’s BRAND, a fashion brand that was founded with the aim to reinvent the concept of “underpants.” GA esports Sports Club which offers a great entertainment experience and belonging to the fans of sports electrònics TEKEFINGERS a innovative and new concept of tapas, intended for leisure centres, parks and cities where it offers as a franchise.

At the end there will be a space for Networking with refreshments.

 

ABOUT Business Angels Network de Catalunya

Banc is the first Catalan network of Business Angels, was born as an initiative of the Association CECOT and the Private Foundation for the promotion of self-employment of Catalonia (AUTOOCUPACIO) with the support of the Catalan Institute of Finance (ICF). The Business Angels Network de Catalunya is integrated into the network of private investors (XIP), is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN), of the European Business Angels Network and is a member of the Global promoter of Spain Business Angels Network (GBAN).[:]