[:ca]

  • La Business Angels Network de Catalunya remarca que el 79% de les inversions a l’estat són locals i el paper de Barcelona com a ecosistema emprenedor.

  • L’esdeveniment de la NACO, l’associació canadenca, reuneix més de 500 inversors internacionals.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017.  Més de 500 Business Angels de més de 12 països s’han reunit del 2 al 5 d’octubre a Canadà en un dels esdeveniments internacionals d’inversió privada més importants del continent americà.

La National Angel Capital Association (NACO), l’única associació industrial nacional per a Business Angels al Canadà, ha organitzat el World Event Investment Summit, un esdeveniment que ha comptat amb la presencia de Business Angels Network de Catalunya com a representant de la inversió privada a Catalunya i Espanya.

Albert Colomer, director de la Business Angels Network de Catalunya, va protagonitzar una taula rodona amb altres personalitats del sector inversor a Europa. El director de la xarxa va respondre varies preguntes que van servir a la audiència per entendre com evoluciona el sector a Espanya i si aquest és cada vegada més global.

Així doncs, és va poder apreciar que tot i que la inversió a startups estrangeres és cada vegada més important, la inversió realitzada per Business Angels a Espanya continua sent majoritàriament local. El número d’inversions efectuades a entitats amb seu a Espanya van representar el 79% el 2016.

El 43% de les inversions van ser per a empreses en fase llavor, el 36% per a empreses en fase startup, i la resta en empreses de fases més avançades.

La xarxa Business Angels Network de Catalunya també va remarcar el paper de Barcelona com ecosistema emprenedor, on més de 300 empreses són creades cada any, sumant-se a les més de 2000 startups existents.

L’esdeveniment de la NACO ha esdevingut una gran oportunitat per compartir coneixements i per generar contacte entre les diferents xarxes internacionals.

 [:es]

  • La Business Angels Network de Catalunya remarca que el 79% de las inversiones en el estado son locales, y el papel de Barcelona como ecosistema emprendedor.

  • El evento de la NACO, la asociación canadiense, reúne a más de 500 inversores internacionales.

Barcelona, 17 de octubre de 2017.  Más de 500 Business Angels de más de 12 países se han reunido del 2 al 5 de octubre en Canadá en uno de los eventos internacionales de inversión privada más importantes del continente americano.

La National Angel Capital Association (NACO), la única asociación industrial nacional para Business Angels en Canadá, ha organizado el World Event Investment Summit, un evento que ha contado con la presencia de Business Angels Network de Catalunya como representante de la inversión privada en Cataluña y España.

Albert Colomer, director de la Business Angels Network de Cataluña, protagonizó una mesa redonda con otras personalidades del sector inversor en Europa. El director de la red respondió varias preguntas que sirvieron a la audiencia para entender cómo evoluciona el sector en España y si éste es cada vez más global.

Así pues, se pudo apreciar que aunque la inversión en startups extranjeras es cada vez más importante, la inversión realizada por Business Angels en España sigue siendo mayoritariamente local. El número de inversiones efectuadas a entidades con sede en España representaron el 79% en 2016.

El 43% de las inversiones fueron para empresas en fase semilla, el 36% para empresas en fase startup, y el resto en empresas de fases más avanzadas.

La red Business Angels Network de Catalunya también remarcó el papel de Barcelona como ecosistema emprendedor, donde más de 300 empresas son creadas cada año, sumándose a las más de 2000 startups existentes.

El evento de la NACO se ha convertido en una gran oportunidad para compartir conocimientos y para generar contacto entre las diferentes redes internacionales.

 [:en]

The Business Angels Network of Catalonia highlights that 79% of the investments in the state are local and Barcelona’s role as an entrepreneurial ecosystem.

The NACO event, the Canadian association, brings together more than 500 international investors.

Barcelona, ​​October 17, 2017. More than 500 Business Angels from more than 12 countries have met in Canada at one of the most important international private investment events in the American Continent.

The National Angel Capital Association (NACO), the only national industrial association for Business Angels in Canada, has organised the World Event Investment Summit, an event that has had the presence of Business Angels Network de Catalunya as a representative of private investment in Catalonia and Spain.

Albert Colomer, director of the Business Angels Network of Catalonia, led a panel discussion with other personalities from the investment sector in Europe. The director of the network answered several questions that served the audience to understand how the sector evolves in Spain. It was possible to appreciate that although investment in foreign startups is increasingly important, the investment made by Business Angels in Spain remains mostly local. The number of investments made to entities based in Spain accounted for 79% in 2016. 43% of the investments were for seed-stage companies, 36% for startup companies, and the rest in companies in more advanced phases.

Business Angels Network de Catalunya’s network also highlighted the role of Barcelona as an entrepreneurial ecosystem, where more than 300 companies are created each year, adding to the more than 2000 existing startups. The NACO event has become a great opportunity to share knowledge and to generate contact between the different international networks.

[:]