[:ca]

L’ IFEM i Business Angels Network de Catalunya continuaran col.laborant

BANC Business Angels Network Catalunya i l’ IFEM han actualitzat el seu conveni de col.laboració. A més, la xarxa d’inversors privats col.laborarà com a intermediari en la selecció de PIMES per a la co-inversió amb IFEM.

L’Institut Català de Finances (ICF) gestiona a través d’ IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació mitjançant programes de venture capital i la coinversió amb iversors privats a través de préstecs participatius.

L’ ICF és una entitat financera pública, propietat de la Generalitat de Catalunya. La seva missió  és impulsar i promoure l’accés al finançament al teixit empresarial català, per tal de contribuir al creixement de l’economia, actuant com a complement del sector financer privat.[:es]

IFEM y Business Angels Network de Catalunya continuarán colaborando juntos

BANC Business Angels Network Catalunya y el IFEM han actualizado su convenio de colaboración. Además, la red de inversores privados colaborará como intermediaria en la selección de PYMES para la co-inversión con IFEM.

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) gestiona a través de IFEM el apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras de nueva creación mediante programas de venture capital y la coinversión con iversors privados a través de préstamos participativos.

El ICF es una entidad financiera pública, propiedad de la Generalidad de Cataluña. Su misión es impulsar y promover el acceso a la financiación al tejido empresarial catalán, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía, actuando como complemento del sector financiero privado.[:en]

IFEM and Business Angels Network de Catalunya will continue collaborating

BANC Business Angels Network Catalunya and the IFEM have updated their collaboration agreement. In addition, the network of private investors will work as an intermediary in the selection of PYMES for co-investment with IFEM.

The Catalan Institute of Finance (ICF) manages through IFEM the support for the creation and development of innovative companies through venture capital programs and the co-investment with important investors through participatory loans.

The ICF is a public financial entity, owned by the Generalitat de Catalunya. Its mission is to promote access to finance to the Catalan business network, in order to contribute to the growth of the economy, acting as a complement to the private financial sector.[:]