logotip Business Angels Network de Catalunya traçatEs publiquen estudis sectorials independents, sobre la activitat inversora Early Stage a Europa i Espanya.

La inversió dels Business Angels europeus va arribar als 6,1 bilions d’euros al 2015 mentre que a Espanya ronda al voltant dels 45 milions d’€.

Business Angels Network de Catalunya va iniciar 37 nous processos d’inversió que van derivar en 9 operacions per un valor global d’equity d’1.3 milions d ‘€.

Recentment s’han publicat diversos estudis sobre el mercat d’inversió Early Stage que quantifiquen el volum global d’inversió a Espanya el darrer 2015, al voltant dels 40 milions d’euros. Els estudis en qüestió son “l’EBAN 2015 Statitics Compendium”, l’informe “Venture Capital i Private Equity en España 2016” de la ASCRI i el Informe Business Angels 2016 de la AEBAN.

Segons la EBAN, al darrer 2015 la inversió dels Business Angels europeus va arribar als 6,1 bilions d’euros, un creixement del 8,3% respecte el 2013, esdevenint el principal recurs financer de les Startups europees. El mateix estudi confirma que la comunitat inversora activa s’estima en 303.650 inversors que van tancar 32.940 operacions d’inversió. Tenint en compte la globalitat del mercat Early Stage europeu, el sector va arribar als € 8,6 bilions d’euros en 2015.

Considerant el mercat visible, el Regne Unit continua essent líder europeu destacat amb 96 milions d’euros invertits; Espanya es consolida en segona posició en volum d’inversió amb 55 milions d’euros i la segueixen Alemanya, amb 44 i França amb 42 milions d’Euros.

Tant al 2014 com al 2015, el principal sector d’inversió van ser les TIC seguides pels sectors MedTech i BiotEch. Les fases Early-Stage i Start-up acaparen la major part de la inversió (32%) amb les fases llavors i expansió en menor percentatge però experimentant creixement.

La inversió transfronterera va créixer el 2014 però va caure el 2015, fet que indica que els Business Angels segueixen interessats en invertir prop de casa. Aquest fenomen pot ser degut a la falta d’un entorn regulatori legal i fiscal comú entre els estats membres. En qualsevol cas, la conversió amb d’altres Business Angels segueix essent la aproximació predominant, encara que cada cop més els inversors també recorren a mecanimes de co-inversió més complexes i professionalitzats (co-inversió amb fons Early Stage especialitzats)

Per últim, s’evidencia una consolidació del nombre de xarxes d’inversors privats; actualment hi ha registrades unes 470 xarxes a Europa.

Per la seva banda a nivell espanyol, l’informe “Venture Capital i Private Equity en España 2016” de la ASCRI, destaca que la inversió Early Stage, viu un gran dinamisme i segueix creixent en nombre i varietat d’agents, abastant des de la incubació, acceleració d’empreses, finançament crowdfunding i els mateixos Business Angels, fins a l’expansió internacional amb el suport de les entitats de capital risc, tant nacionals com internacionals, i els corporate ventures.

En 2015, el volum total d’inversió rebut per les startups espanyoles es situaria al voltant de 659,4 milions d’euros, suposant un creixement del 83% respecte el 2014, amb 1.527 operacions. Les entitats de capital risc van ser responsables del 81% de la inversió, les institucions públiques del 14% i els inversors privats, les plataformes de crowdfunding i les acceleradores del 5% restant. Això quantifica la seva aportació en uns 39,7 milions d’euros. Per nombre d’inversions, 763 van correspondre a préstecs participatius atorgats per institucions públiques, 1.464 els fons de capital de risc i la resta (300 operacions) a acceleradores, plataformes de crowdfunding i inversors privats. Tanmateix, també es confirma que les grans corporacions (Corporate Venture) dediquen cada vegada més atenció al fenomen de les startups i la Open Innovation, creant projectes innovadors i desenvolupant mecanismes d’incubació, essent responsables del 15% del volum total invertit (€ 99M).

La inversió de Venture Capital a Espanya es concentra en el sector tecnològic. Durant el 2015, el volum dirigit a empreses tecnològiques va arribar als 509 milions d’euros (màxim històric) amb 260 empreses invertides. El 78% del volum dirigit a empreses finançades per primera vegada van ser projectes TIC i Digital amb € 423M, Indústria amb € 62,3M i Ciències de la vida amb € 49 M.

Finalment, recentment també es va publicar una radiografia sobre els Business Angels a Espanya que ve a reforçar algunes de les conclusions anteriors. L’estudi es basa en els resultats obtinguts a partir de 130 inversors privats d’un univers estimat de 2.700. Les conclusions de l’estudi perfilen les principals característiques dels inversors privats a Espanya.

El Business Angel es va rejovenint: s’estima que un 44% te menys de 44 anys i la gran majoria son homes. La incorporació de la dona a aquest mercat és encara molt testimonial, essent només un 8% del total d’inversors privats.

La tendència creixent de nous Business Angels es fa palesa, amb un 60% dels inversors amb menys de 5 anys de recorregut inversor. Aquests nous inversors no generen grans carteres i un 40% té una cartera amb menys de 5 participades. La inversió en Start-Ups digitals i Internet copa el 75% del total d’inversions, essent el 1er sector d’inversió, de forma destacada. Gairebé un 90% dels inversors fa una aproximació sindicada amb d’altres Bussiness Angels (co-inversió) mentre que menys d’un 5%, afronta les inversions de forma individual.

Algunes Conclusions

Tal com rebel·len els informes de la EBAN i de l’ASCRI, el volum de les inversions Angel a Espanya durant el 2015, es situa entre els 35 i els 55 milions d’euros, amb una clara predominança dels sectors digitals i Internet com a target d’inversió.

Seguint la radiografia feta per la AEBAN, la major part dels Business Angels son homes – encara hi ha un llarg camí per recórrer per incorporar la dona al mercat de la inversió privada – tot i que amb experiència i carteres limitades (menys de 5 anys i menys de 5 participades respectivament)

La majoria d’inversions es fan amb co-inversió amb d’altres Business Angels, tot i que apareixen nous mecanismes de co-inversió amb força (plataformes de crowdfunding, Venture Capital i fons de co-inversió amb Bussiness Angels)

En el cas de BUSINESS ANGELS NETWORK CATALUNYA, entitat pionera en el foment de l’activitat inversora Àngel a Catalunya i Espanya, al llarg del 2015 va veure més de 400 emprenedors, va iniciar 37 nous processos d’inversió que van derivar en 9 operacions per un valor global d’equity d’1,3 milions d ‘€. Així mateix va aconseguir un total de 1,2 milions € addicionals en préstecs participatius per altres 8 projectes. Des de la seva constitució, Business Angels Network de Catalunya ha injectat 9,7 milions d ‘€ al equity de 53 projectes: 7,9 milions d’ € de 92 Business Angels i 1,8 milions d’ € dels mateixos promotors

Fonts:

  • l’EBAN 2015 Statitics Compendium”,
  • Informe “Venture Capital y Private Equity en España 2016” de la ASCRI
  • Informe Business Angels 2016 de la AEBAN