Objectius

  1. Utilitza l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional.

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones en treballadores o autònomes.


Programa

  1. Continguts lèxic-semàntics, gramaticals i ortogràfics
  2. Continguts fonètics i fonològics
  3. Continguts sociolingüístics i socioculturals
  4. Continguts funcionals
  5. Continguts discursius

El curs es realitzarà a través de l’aula virtual Teams.


Titulació

Aquest  programa formatiu  proporcionarà als alumnes la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C1 del MCERL.

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel SOC i el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social que detalla les competències adquirides així com el nivell d’idioma assolit.

 

Per a més informació fes click aquí.